Zuidplas: Geen noodopvang vluchtelingen maar wel versneld opnemen statushouders

Voor Zuidplas komt de nadruk in het vluchtelingenvraagstuk te liggen op het versneld opnemen van statushouders. Het aanbod voor noodopvang van vluchtelingen in kleinschalige opvanglocaties in de dorpen is vooralsnog door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) afgewezen. Voor crisisopvang van maximaal 72 uur houdt Zuidplas alleen Sporthal de Kleine Vink op de achtergrond beschikbaar.

Het aanbod dat Zuidplas begin september aan het COA voorlegde voor opvang van vluchtelingen in kleinschalige locaties (tot ongeveer 100 personen per dorp), is afgewezen. COA richt zich met name op locaties met een omvang van minimaal 600 personen. Hieraan liggen argumenten op het terrein van bedrijfsvoering en efficiëntie ten grondslag. Dit betekent dat in Zuidplas vooralsnog geen noodopvang zal plaatsvinden. Wel is het als satellietlocatie van een groter asielzoekerscentrum op termijn mogelijk dat alsnog een beroep op de kleinere locaties in Zuidplas wordt gedaan. Dat is afhankelijk van de ontwikkeling van de vluchtelingenstroom en de ontwikkeling van grotere locaties.

Crisisopvang
Het college heeft besloten om sporthal Kleine Vink beschikbaar te stellen voor crisisopvang zodra de vraag hierover vanuit het Ministerie, COA of VNG wordt gesteld. Op dit moment is hier geen behoefte aan, maar afhankelijk van de toestroom van vluchtelingen kan deze vraag opnieuw worden uitgezet. De verenigingen die gebruik maken van Kleine Vink zijn hierover inmiddels op de hoogte gebracht.

Huisvesten statushouders
COA vroeg alle gemeenten in Nederland om versneld de aan hen toegewezen statushouders over te nemen en (tijdelijke) huisvesting aan te bieden. Als alle gemeenten hieraan gehoor geven ontstaat er in de reguliere asielzoekerscentra ruimte voor ruim 13.000 nieuwe vluchtelingen.
Het college heeft daarop besloten om versneld de statushouders te huisvesten. Het huisvesten van statushouders is een gemeentelijke plicht. Iedere gemeente in Nederland heeft een taakstelling. Voor Zuidplas gaat het om ongeveer 40 personen. Het college overweegt nu de mogelijkheden voor de versnelde huisvesting van deze statushouders, zonder dat het een onevenredig beslag legt op de beschikbare sociale woningaanbod. Dit kan dus ook tijdelijke huisvesting zijn.

Toename vluchtelingenstroom verwacht
Het is de verwachting dat het aantal te huisvesten statushouders in 2016 zal toenemen. De gemeente wil daarom overleggen met alle partijen, waaronder de woningbouwcorporaties, om zowel sociale huurwoningen beschikbaar te houden voor de inwoners van Zuidplas als voor de te huisvesten statushouders. Daarnaast zal ook overleg met de samenwerkingspartners in de regio Midden-Holland plaatsvinden om eventueel gezamenlijk op te trekken in het huisvesten zowel in crisis- als noodopvang als ook voor het (tijdelijk) vestigen van statushouders.

Overleg met kerken, vluchtelingenwerk en gecoördineerd Welzijnswerk
Op dinsdag 29 september vond een overleg plaats met kerken, moskee, Stichting Vluchtelingenwerk Zuidplas en het gecoördineerd Welzijnswerk (i.o.). Er waren ruim 25 vertegenwoordigers aanwezig die zijn bijgepraat over de laatste stand van zaken en wat betrokkenen voor elkaar kunnen betekenen op het moment dat er sprake is van opvang van vluchtelingen.