Schoolbesturen en gemeente bekrachtigen samenwerkingsambitie onderwijshuisvesting

Gouda – Schoolbesturen van het Goudse basis-, speciaal basis- en voortgezet onderwijs hebben dinsdagmiddag een intentieverklaring ondertekend met de gemeente Gouda. Met het ondertekenen van deze intentieverklaring geven de schoolbesturen en de gemeente Gouda uiting aan hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) en de bijbehorende uitvoeringsplannen.

Gezamenlijke opgave
Het IHP is een gezamenlijke opgave van gemeente en de schoolbesturen en is in nauwe samenspraak tot stand gekomen. Met het IHP wordt uitvoering gegeven aan ‘de juiste school op de juiste locatie, nu en in de toekomst’. Op 3 april heeft de gemeenteraad ingestemd met de strategische (inhoudelijke) uitvoeringskaders van het IHP. Daarmee zijn de hoofdlijnen vastgesteld voor de onderwijshuisvesting voor de jaren 2019-2034. Deze kaders vormen de basis voor de uitvoeringsplannen van het IHP. Daarin worden ook de definitieve locatiekeuzes voor scholen gemaakt.

Wethouder Thierry van Vugt: ‘Gouda heeft veel scholen. Goede schoolgebouwen zijn een belangrijke randvoorwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs voor onze jongeren. We investeren met deze plannen komende jaren in functionele, duurzame en gezonde schoolgebouwen. En we zetten in op toekomstbestendige gebouwen, met meer flexibiliteit. Veel scholen dateren uit de jaren 70 en 80. En dat betekent dat daarvoor de komende jaren flinke investeringen nodig zijn. Ik ben blij om samen met de schoolbesturen aan de slag te gaan met de uitvoering en dat de schoolbesturen door het tekenen van de intentieverklaring hun rol en belang bij deze belangrijke opgave bevestigen.’

Rollen in onderwijshuisvesting
Gemeentes hebben een wettelijke zorgplicht om te zorgen dat er voldoende geschikte huisvesting is voor scholen ook ten tijde van krimp of groei. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen en functionele aanpassingen in het pand. Ook voor schoolbesturen is het van belang zicht te hebben op de uitvoering van het onderwijshuisvestingsbeleid. Door dit voor een langere periode te plannen kunnen zij hun onderhoudsactiviteiten daarop afstemmen en kunnen desinvesteringen in groot onderhoud worden voorkomen.

Vervolgproces
Momenteel worden de strategische (inhoudelijke) uitvoeringskaders IHP, zoals vastgesteld door de gemeenteraad, samen met de schoolbesturen doorvertaald naar een eerste uitvoeringsplan (2019-2024). Daarin gaat het onder anderen over de definitieve locatiekeuzes voor de eerste vijf jaar van het huisvestingsprogramma (in totaal 15 jaar). Elementen als duurzaamheid, toegankelijkheid en verkeerskundige inpassing worden hierin op locatieniveau uitgewerkt. En de vereiste financiering wordt verder in beeld gebracht. Ook zullen de gemeente en schoolbesturen samen de komende maanden zorgen dat bijvoorbeeld de buurt en de ouders en leerlingen betrokken worden bij de uitwerking van de plannen. Het eerste uitvoeringsplan wordt dit najaar aan de gemeenteraad aangeboden ter besluitvorming.

 

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

17-04-2019 10:50