Gouda presenteert sluitende begroting met ambitie

Met solide en voorzichtig financieel beleid bouwen aan innovatieve en toekomstgerichte stad

Het nieuwe Goudse college legt een solide en sluitende meerjarenbegroting 2017-2020 voor aan de gemeenteraad en aan de stad. Belangrijke speerpunten voor het komend jaar die voortvloeien uit het coalitieakkoord en kadernota zijn mogelijkheden voor lastenverlichting, onder meer via een verlaging van de OZB in 2017 en via een vermindering van de eigen bijdrage in het sociale domein en extra sociale huurwoningen in Middenwillens. Daarnaast geld voor renovatie van de Goudse Waarden, vermindering van leegstand, transformatie van een kantoorpand in de Agnietenstraat naar woningbouw, het versterken van acquisitie van bedrijven en budget voor verzoeken van buurtbewoners tijdens veiligheidsavonden. Het college zet in op innovatieve en toekomstgerichte investeringen in de stad in combinatie met een solide en voorzichtig financieel beleid. Alle informatie over de begroting is te vinden op www.gouda.nl/begroting2017.

2017: realiseren ambities uit Coalitieakkoord, Kadernota en nieuwe Actieprogramma
2017 is het laatste volledige kalenderjaar in deze bestuursperiode. Dat betekent dat het college met veel energie en daadkracht gaat werken aan de uitvoering van beleid waartoe eerder al is besloten in het coalitieakkoord en de kadernota. Daarnaast gaat het college aan de slag met het nieuwe actieprogramma. Met onderwerpen als: ‘kracht van de samenleving’, agendering van het thema ‘integratie’, verdere versterking van de veiligheidsaanpak, transformatie van de zorg – onder meer door het vernieuwen van de bekostigingsystematiek en het verbreden en integraler maken van de toegang-, het met voorrang invoeren van een stadspas, meer huurwoningen voor middeninkomens realiseren en concrete (extra) duurzaamheidsambities voor Westergouwe. Deze en andere onderwerpen uit het actieprogramma worden nog nader uitgewerkt. Het actieprogramma is na te lezen op www.gouda.nl/actieprogramma. Daarbij geldt – conform de overeengekomen financiële ‘spelregels’ – dat lasten voortvloeiend uit het actieprogramma in beginsel binnen de exploitatie worden opgevangen.

Advertisements

Sluitende meerjarenbegroting en weerstandsvermogen
Het college presenteert een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2017-2020. Voor 2017 heeft het college een positief exploitatieresultaat begroot van € 442.000. Met de jaarrekening 2015 is het weerstandsvermogen van de gemeente Gouda op peil gebracht. De komende jaren wordt een verdere toename van de reserves en daarmee van de weerstandscapaciteit geraamd. Per eind december 2016 wordt het weerstandsvermogen geraamd op € 24,7 miljoen. Becijferd is dat er per diezelfde datum € 19,6 miljoen nodig is aan weerstandsvermogen. Dat betekent dat de verhouding tussen beschikbaar en benodigd weerstandsvermogen bij aanvang van het begrotingsjaar 2017 1,3 bedraagt en voldoet aan de normen uit het actieprogramma (≥ 1).

Ontwikkeling schuldpositie
In het eerder genoemde actieprogramma is ook expliciet aandacht voor de schuldpositie van de gemeente Gouda. Het college acht het wenselijk om de dalende tendens, die eerder is ingezet, vast te houden. Met de afspraken in voorliggende programmabegroting wordt het nieuwe schuldplafond van € 330 miljoen ruimschoots gerespecteerd: per eind december 2017 wordt de omvang van de langlopende leningen geraamd op € 289 miljoen. Bij ongewijzigd beleid voldoet de schuldratio in de periode 2022-2024 aan de door de VNG uitgebracht norm voor de maximale schuld.

Met en voor de stad (Gouda 2020)
Het traject ‘Gouda 2020’ gericht op een toekomstbestendige ambtelijke organisatie wordt in 2017 voortgezet. Uitgangspunten hiervoor zijn: voor en met de stad, wendbaar en de goede dingen doen.
Onder deze noemer worden in 2017 diverse activiteiten voortgezet, gericht op o.a.:
– een meer integrale werkwijze, uitgaande van innoveren, experimenteren en leren in samenwerking met inwoners waar dat kan; onderdeel daarvan vormt ook het aan de slag gaan met de opbrengst van de proeftuinen uit 2016 in de rest van de organisatie
– een meer evenwichtige samenstelling van het personeelsbestand door o.a. een traineeprogramma
– het stevig inzetten op persoonlijke en professionele ontwikkeling via o.a. stages of uitwisselingen.