Bouw deel Westergouwe maanden stil door oeverzwaluwen

Een broedkolonie oeverzwaluwen is neergestreken in sommige delen van Westergouwe-I, nabij de eilanden. De bouwactiviteiten vlak bij de nesten op het eerste wooneiland liggen daardoor gedurende het broedseizoen, noodgedwongen tijdelijk stil.

Hoe lang de bouw wordt opgehouden is nog niet duidelijk, maar de verwachting is dat het een aantal maanden gaat duren. Het projectbureau Westergouwe beraadt zich op verdere consequenties, de werkzaamheden in de rest van Westergouwe kunnen echter gewoon doorgang vinden.

Oeverzwaluw bedreigde vogelsoort
De oeverzwaluw stond tot voor kort op de zogenaamde Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten en op grond van de Flora- en Faunawet is het verboden nesten van vogels te verstoren. Bij gebrek aan steile rivieroevers duikt de oeverzwaluw steeds vaker op in zandhopen op bouwplaatsen en dat leidt er geregeld toe dat werkzaamheden tijdelijk moeten worden stil gelegd. Ondanks de continue ecologische begeleiding en voorzorgsmaatregelen die in Westergouwe worden genomen, heeft de oeverzwaluw zich in zeer lage zandwalletjes gevestigd. Door ecologen wordt dit als bijzonder omschreven.

Advertisements