Update stand van zaken Mika en TSN in Gouda

Gemeente Gouda 24 februari 2016
.
Duurzame oplossing voor cliënten en hulpverleners Mika
Op 24 februari is officieel via de curator gecommuniceerd dat er een duurzame oplossing is gevonden
voor de cliënten en het personeel van Mika Thuiscoach.

Begeleiding basis
De cliënten, die begeleiding basis ontvangen via Mika, worden overgeheveld naar Perspektief. Ook de
personeelsleden die basisbegeleiding leveren krijgen een passend aanbod van Perspektief, om bij
hen in dienst te komen. Perspektief is voor het NSDMH een nieuwe zorgaanbieder, maar is wel al
actief in de regio’s rondom Zoetermeer en Delft.

In het gesprek dat de gemeente samen met het NSDMH gevoerd heeft met deze nieuwe
zorgaanbieder is naar voren gekomen dat de visie van Perspektief goed aansluit bij de
transformatiegedachten van de regio Midden-Holland. De afgelopen dagen is er veelvuldig contact
geweest met Perspektief. De aandacht voor cliënten en personeel, de snelheid van handelen en de
open manier van communiceren geven het vertrouwen, dat deze partij een goede aanvulling is op de
al gecontracteerde partijen die basisbegeleiding leveren.

Advertisements

Begeleiding specialistisch
De cliënten die specialistische begeleiding ontvangen, worden, samen met het personeel van Mika,
overgeheveld naar Kwadraad. Sommigen hulpverleners maken gebruik van de geboden
terugkeergarantie naar Kwadraad. Andere hulpverleners worden extra door Kwadraad in dienst
genomen. Met Kwadraad heeft het NSDMH al een contract voor alle vormen van begeleiding. Deze
cliënten zullen dus overgaan naar dit bestaande contract.

Communicatie
Afgelopen maandag zijn de medewerkers van Mika geïnformeerd dat Perspektief de overnemende
partij is. Vandaag voert Perspektief gesprekken met individuele medewerkers en wordt hen een
arbeidscontract aangeboden.

Einde van deze week weet de gemeente precies welke hulpverleners en cliëntenkoppels in stand
blijven. De verwachting is, dat er veel relaties blijven bestaan, omdat de medewerkers zeer betrokken
zijn bij hun cliënten en ook graag hun baan willen behouden.
Afgesproken is dat de bestaande hulpverlener naar de cliënt communiceert of de hulpverleningsrelatie
in stand blijft of niet. Daar waar dit niet het geval is, wordt een nieuwe hulpverlener voorgesteld en
zorgen de hulpverleners onderling voor een warme overdracht. Daar waar cliënten het dan niet eens
zijn met deze keuze en er behoefte is aan interventie vanuit de gemeente, wordt contact opgenomen
met de gemeente.

Volgende week volgt er ook een officiële brief richting alle inwoners die cliënt waren van Mika over de
wijziging van aanbieder.

Afronding
Na een onzekere periode voor zowel cliënten als medewerkers, is de gemeente tevreden met de
duurzame oplossing die is gevonden met deze twee zorgaanbieders. Met deze oplossing is
zorgcontinuïteit voor inwoners gerealiseerd, zijn de koppels hulpverlener en cliënt zoveel mogelijk in
stand gehouden met behoud van de werkgelegenheid. De komende weken staan in het teken van een
zorgvuldige afronding van dit proces.

Stand van zaken TSN
In de vorige update is aangegeven dat de gemeente Gouda voor 22 februari moest hebben
aangegeven richting de VNG of wij ingaan op het voorstel van Familiezorg (het initiatief van Buurtzorg)
of dat wij overstappen naar een andere aanbieder. Afhankelijk van de keuze is zorgcontinuïteit
gegarandeerd tot of 28 maart of 25 april 2016. Deze deadline is uiteindelijk verschoven van 22 naar
24 februari.

Geen gebruik van optie Familiezorg van Buurtzorg
In het aanbod van Familiezorg, voor de overname van cliënten en medewerkers van TSN, was het
opvallend, dat twee gemeenten, te weten Zuidplas en Waddinxveen, een voorstel hebben ontvangen
van Familiezorg en de gemeenten Gouda en Krimpenerwaard niet. Dit was een bijzondere situatie,
omdat er regionaal één contract is afgesloten. De vijfde gemeente in de regio, Bodegraven-Reeuwijk
heeft als enige geen cliënten bij TSN. Over de bijzondere situatie is overleg geweest met Buurtzorg. In
dit overleg is het aanbod dat schriftelijk is gedaan, telefonisch ingetrokken voor de gehele regio door
Buurtzorg.
N
a afstemming tussen NSDMH en alle betrokken wethouders in de regio is vandaag gecommuniceerd
dat de gemeenten in Midden-Holland niet ingaan op het aanbod, om onder nader te bespreken
voorwaarden alsnog met Familiezorg een overeenkomst aan te gaan.
Hierbij is het verzoek gedaan de ondersteuning te continueren tot 25 april óf zoveel eerder als een
geïnteresseerde partij de cliënten en medewerkers wenst over te nemen. Dit geeft de tijd om de
scenario’s die nu in beeld komen zorgvuldig te vorm te geven.

Huidige aanbieders
Eind december 2015 is er een uitvraag gedaan naar de huidige aanbieders van hulp bij het
huishouden in de regio Midden-Holland. Hierop is door 12 partijen gereageerd die interesse hebben
voor een overname van cliënten en hulpen bij een eventueel faillissement van TSN. Het merendeel
heeft hierbij aangegeven dit te willen doen binnen de huidige tariefafspraken in Midden-Holland.
Met enkele van deze zorgaanbieders gaat het NSDMH de komende week in gesprek om de
mogelijkheden van een overname van cliënten en hulpverleners te bespreken.