Start aanbesteding werk aan dijk Hollandsche IJssel

Hoillandse IJssel / Doorslag

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard start de aanbesteding van het werk dat nodig is om de dijk langs de Hollandsche IJssel tussen Gouderak en Krimpen aan den IJssel te laten voldoen aan  de normen voor een veilige waterkering.

De aanbesteding is op 14 juni gepubliceerd op TenderNed. Op vrijdag 21 juni 2019 vindt een informatiebijeenkomst plaats voor geïnteresseerde aannemersbedrijven. Zij kunnen zich tot 12 juli aanmelden om kans te maken op gunning van de werkzaamheden. Het gaat om de aanbesteding van één overkoepelend contract met een marktconsortium voor de uitvoering van zowel de planuitwerking als de realisatie.

Na een zorgvuldige selectieprocedure wordt in het voorjaar van 2020 het werk definitief aan één aannemer gegund en wordt het contract ondertekend. Vanaf dan wordt samen met de marktcombinatie verder gewerkt aan de uitwerking van het definitieve ontwerp en het projectbesluit Omgevingswet. Met de omgeving blijven we in gesprek over de inpassing en belanghebbenden worden steeds geïnformeerd, onder meer via www.hhsk.nl/kijk. De planning is om in 2023 met de werkzaamheden op de dijk te starten. Eind 2026 is de  waterkering dan klaar om ook in de toekomst het water uit de Hollandsche IJssel goed tegen te houden.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het KIJK-project is door Toon van der Klugt, onlangs benoemd tot dijkgraaf van het hoogheemraadschap, overgedragen aan hoogheemraad Paul van den Eijnden.

In het gebied dat beschermd wordt door de dijk langs de Hollandsche IJssel tussen Gouderak en Krimpen aan den IJssel wonen, werken en recreëren 200.000 mensen. In het project KIJK, Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard, zorgt het hoogheemraadschap er voor dat de waterkering langs dit traject weer aan de actuele normen voor waterveiligheid gaat voldoen.
In de verkenningsfase van 2015 tot 2018 is veel onderzoek gedaan en is er veel contact en interactie geweest met de omgeving: bewoners en bedrijven langs de dijk, organisaties in het projectgebied en de bestuurlijke partners van het waterschap.
Het bestuur van het hoogheemraadschap heeft op basis daarvan in het najaar van 2018 het voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld. Het VKA geeft per dijkvak aan op welke manier de waterkering weer aan de normen kan gaan voldoen.
KIJK wordt uitgevoerd in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, HWBP, waarin de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de lat staan voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 kilometer dijken en 256 sluizen en gemalen wordt aangepakt, verspreid over projecten in het hele land.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android 

14-06-2019 12:00