PWA-Kazerne: geen stemming morgen, er komt een nieuw plan

Heden ontving de redactie van GoudaFM onderstaande Memo van B&W Gouda inzake PWA. Hieruit valt op te maken dat er een nieuw plan komt met een kleinere kazerne maar nog steeds met de 3 partijen. Het huidige plan is door B&W ingetrokken en wordt dus ook niet meer in stemming gebracht.

Het bestuur van ElWahda doet middels een brief aan de burgemeester een handreiking door een veel kleinere moskee voor te stellen op de plek van de PWA Kazerne. Deze moskee hoeft dan ook niet de andere 3 te vervangen.

B&W ziet in deze brief voldoende aanleiding om het huidige plan in te trekken en met partijen in overleg te gaan over dit voorstel.

Advertisements

Onderstaand de memo.

Memo
aan Leden van de raad
onderwerp Nieuwe informatie PWA
van College van B en W
datum 10 maart 2015

Geachte raad,

Het college ontving vandaag een brief van het bestuur van El Wahda. In deze brief stelt het bestuur
voor om naar een substantieel kleiner islamitisch centrum te gaan in de PWA-kazerne, samen met zijn
partners De Ark en Gemiva. Het bestuur ziet daarmee af van zijn wens om op termijn alle Goudse
moskeeën op een plek te huisvesten. Deze brief treft u in de bijlage aan.

Het college is van mening dat deze brief een nieuw feit oplevert, dat relevant is voor de
raadsbehandeling van 11 maart a.s.. Het college heeft zich om die reden nader beraden. Alvorens
inhoudelijk op dit nieuwe feit in te gaan, wil het college het volgende met u delen. Het college
constateert dat het hergebruik van de PWA kazerne de afgelopen maanden tot polarisatie en
verdeeldheid heeft geleid. Voor- en tegenstanders roeren zich. De gemeenteraad is verdeeld,
meerdere buurtbewoners vinden de voorgestelde plannen niet passen, lokale en landelijke kranten
berichten inmiddels bijna dagelijks over de voortgang, zelfs landelijke politici spreken zich er op
verschillende toonaarden over uit. Hier en daar ontbreekt het volledig aan nuance. Het beeld dat dit
alles oplevert is niet goed voor betrokkenen, noch voor de stad Gouda als geheel. Het college loopt
hier niet voor weg.

Tegen deze achtergrond ziet het college het voorstel van het moskeebestuur als een opening voor het
ingaan van een nieuw proces. Hierin zou verkend kunnen worden of het mogelijk is tot een inpassing
van De Ark, Gemiva en El Wahda te komen op het terrein van de PWA-kazerne op een manier die wél
op voldoende steun van de wijk kan rekenen en daarmee mogelijkerwijs ook van de raad van Gouda.

Volgens het college leidt het nu niet steunen door de gemeenteraad van het huidige plan tot grote
teleurstelling en onzekerheid bij betrokkenen. Het nu wel steunen van het huidige plan leidt tot
blijvende polarisatie en gespannen verhoudingen in de stad.

Het nu starten van een nieuw proces, al is het op een laat moment, kan wellicht alsnog tot een breder
gedragen oplossing leiden. Het biedt in ieder geval kans op vergroting van wederzijds begrip en van
een toename van het draagvlak in de stad.
Nieuw proces

Wat het college betreft kan in een nieuw proces het volgende in overweging worden gegeven:
– de drie initiatiefnemers, De Ark, El Wahda en Gemiva zien ‘samen onder 1 dak’ nog steeds als een
prachtkans voor hun school, islamitisch centrum en kinderdagcentrum.
– de bewoners hebben gevraagd om meer betrokkenheid en zijn niet per definitie tegen hergebruik
van de PWA, als die naar hun beleving passend is.
– hergebruik, schaal en omvang beïnvloeden aspecten van verkeer, parkeren, natuur, duurzaamheid,
geluid, overlast, etc etc. Aanpassingen in schaal en omvang nopen tot aanpassingen in bestaande
onderzoeken.
– het college heeft eerder toegezegd de suggestie van de raad voor een onafhankelijk
procesbegeleider te verkennen. Onafhankelijke procesbegeleiding zou in het nieuwe proces passen.
– een nieuw proces vergt van alle partijen over en weer een open houding.
– raadsleden kunnen zitting nemen in een begeleidingscommissie om het proces te monitoren.

Voorstel
De raad wordt voorgesteld het raadsvoorstel m.b.t. de PWA Kazerne op 11 maart niet in stemming te
laten komen. Indien de raad hiertoe besluit ziet het college dit als opdracht en zal zich inspannen om
het proces zo snel mogelijk van start te laten gaan.