Provincie zegt: Samen sneller naar een energieneutrale provincie

De provincie wil in Zuid-Holland snel meer energie besparen en de overgang naar schone energie slimmer en sneller realiseren. Gedeputeerde Staten vragen gemeenten, waterschappen, bedrijven, inwoners en kennisinstellingen om deze verandering samen met de provincie Zuid-Holland te versnellen. Een energieagenda beschrijft hoe de partijen deze verandering aanpakken. Gedeputeerde Staten stelden 5 januari de aanzet naar deze energieagenda vast en nodigen partners de komende maanden uit om de voorgestelde weg naar de energietransitie te toetsen en de energieagenda verder vorm te geven.

Kans
Zuid-Holland wil een toonaangevende provincie zijn waar mensen met plezier wonen, werken en recreëren. De overstap naar toekomstbestendige en betaalbare energiehuishouding is een kans om te innoveren, concurrerend te blijven en onze welzijn en welvaart te behouden. Hiermee werken we aan de afgesproken klimaatdoelstellingen om in 2020 20% energie te besparen, 20% minder CO2 uit te stoten en 14% duurzame energie op te wekken.

De provincie ziet haar rol om het energiebeleid intensiveren en versnellen op zes onderwerpen:
1. Energiebesparing
2. Verwarming met duurzame restwarmte en aardwarmte
3. Lokale initiatieven ondersteunen en stimuleren
4. Innovatie organiseren en stimuleren
5. Inzet van een revolverend energiefonds
6. Regionale samenwerking

Uitdagen tot energiebesparing
De provincie gaat met energie-intensieve bedrijven het gesprek aan hoe ze worden uitgedaagd en hoe de provincie hen kan ondersteunen om energiezuiniger te gaan werken.

Warmtenetten
De provincie onderzoekt hoe in samenwerking met de betrokken bedrijven en overheden de infrastructuur van een warmtenet (warmterotonde) te realiseren is. Voorwaarde voor de provincie is dat dit een open net wordt waar verschillende aanbieders en afnemers op aangesloten kunnen worden en dat de realisatie efficiënt wordt gefinancierd . Andere restwarmtebronnen en aardwarmtebronnen moeten snel aangesloten gaan worden.

Ook lokale warmtenetten kunnen op steun van de provincie rekenen. Innovatieve toepassingen van warmte zoals energieopslag en het meermaals benutten van, warmte stimuleert de provincie.

Ondersteunen lokale coöperaties
De provincie wil lokaal eigenaarschap van schone energieopwekking meer gaan stimuleren en zorgen dat kennis beter gedeeld wordt. Ook bekijkt de provincie hoe de ruimtelijke procedures voor decentrale energieopwekking vereenvoudigd kunnen worden.

Nieuwe technologie in praktijk
Onder de naam ‘Energy Delta’ wil de provincie het voortouw nemen in het bij elkaar brengen van wetenschap en kennisinstituten, bedrijfsleven, overheden en samenleving om nieuwe technologieën te ontwikkelen die de overstap naar schone energie kunnen versnellen en de economie en werkgelegenheid in Zuid-Holland versterken. Te denken valt aan ontwikkelingen voor (zwaar) transport, energieopslag, energie uit biomassa, energiebesparend product- en procesontwerp. De provincie zet haar opdrachten, gebouwen en infrastructuur in als praktijktest voor nieuwe technologiën.

Energiefonds
De provincie richt een revolverend energiefonds op – voor leningen die in principe worden terugbetaald – van € 100 miljoen.

Regionale samenwerking
In woningen, kantoren en bedrijven valt nog veel winst te behalen met energiebesparing en duurzame opwekking. De provincie ondersteunt gemeenten, waterschappen, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners graag bij het opstellen van regionale doelen en de uitvoering hiervan. Hierbij kunnen afspraken gemaakt worden over innovatie, inzet van het energiefonds, lokaal eigenaarschap, warmtenetten en besparing.