GoudaPot vol geld

Iedere inwoner met een goed idee voor Gouda die geld of advies kan gebruiken, kan vanaf nu terecht bij stichting GoudApot. Deze pot met € 240.000,= wordt beheerd door de Gouwenaars zelf. Een groep inwoners heeft dit in samenwerking met de gemeente bedacht en uitgewerkt. Of het nu een buurtfeest is of een grote stadsbrede activiteit, kunst met een grote of kleine K, sportief of creatief: als het initiatief maar goed is voor Gouda en zijn inwoners kan er een aanvraag worden ingediend. De voorwaarden en het beheer zijn voor iedereen zichtbaar op www.GoudApot.nl.

Wethouder Hilde Niezen (Innovatief Burgerschap): “Inwoners willen meer ruimte en zeggenschap over hun eigen stad. Het college van B en W ondersteunt dit door het overdragen van de beschikbare budgetten voor stadsinitiatieven.” GoudApot ondersteunt zowel financieel, als door even mee te denken of ideeën met elkaar te verbinden. Op de website www.goudApot.nl is te zien welke initiatieven geld of advies hebben aangevraagd, wat de status is van deze aanvragen en welk budget is toegekend.
Hoe komt GoudApot aan geld?
Stichting GoudApot ontvangt subsidie van de gemeente Gouda om budget ter beschikking te stellen aan de stad. Het faciliteren en stimuleren van inwonersinitiatieven is een speerpunt van het college van burgemeester en wethouders. Met het oprichten van de stichting GoudApot wordt hieraan op innovatieve wijze invulling gegeven. Achter GoudApot staan vrijwillige Gouwenaars klaar. Zij geven advies en/of verstrekken geld, maar nemen nooit het initiatief over. De organisatie bestaat uit een groep beoordelaars, een bestuur en een raad van toezicht. De stichting werkt zelfstandig, maar verantwoordt haar uitgaven en evalueert de resultaten tweemaal per jaar met de gemeente.
Beoordelaars gezocht
Inwoners die graag willen meebeslissen welke vernieuwende of verbindende ideeën voor Gouda een financieel steuntje in de rug krijgen, kunnen zich opgeven als beoordelaar. GoudApot streeft ernaar een grote groep beoordelaars achter de hand te hebben, die geraadpleegd kunnen worden aan de hand van hun kennis of kunde. Iedereen die in Gouda woont, kan zich als beoordelaar opgeven. Stuur hiervoor een mail naar info@goudApot.nl.