Leerlingaantal krimpt

Het aantal schoolgaande kinderen in Nederland neemt sterk af. Ook de regio Midden-Holland heeft de
afgelopen jaren te maken gehad met leerlingendaling en de verwachting is dat dit de komende jaren doorzet.

Leerlingendaling zorgt voor financiële druk bij scholen, lege klaslokalen en het wordt moeilijker de kwaliteit
van onderwijs te waarborgen. In het ergste geval moeten scholen sluiten. De schoolbesturen in de regio
hebben samen met de gemeenten en de ministeries van OCW en BZK de mogelijke toekomstige gevolgen
van deze leerlingenaantallen in beeld gebracht in een rapport genaamd ‘Transitieatlas Krimp’. Dit rapport
gaat ter informatie naar de gemeenteraad en uitwerking volgt.