Bestuursovereenkomst AZC ondertekend

Burgemeester Milo Schoenmaker en Peter Siebers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben woensdagmiddag de bestuursovereenkomst ondertekend voor een asielzoekerscentrum in de voormalige PWA-kazerne. Het COA gaat de verbouwing Europees aanbesteden en denkt begin 2017 met de renovatie te kunnen beginnen. Eind 2017 zouden dan de eerste bewoners kunnen arriveren.

In de raadsvergadering van 11 mei is de conceptbestuursovereenkomst besproken. De raad heeft toen wensen en bedenkingen geuit. Het college zag geen aanleiding om op grond daarvan de conceptbestuursovereenkomst te wijzigen. Wel ontvangt de raad nog voor de zomer meer informatie over de begroting, de planning met de ijkmomenten, een handzaam overzicht van alle ambities en afspraken, voorbeelden van een nulmeting van de leefbaarheid en veiligheid en een risicoanalyse.