Wat is het groeiscenario van Gouda’s buurgemeenten? Deel III:  De Krimpenerwaard

Gouda/Krimpenerwaard – Het grondgebied van Gouda is beperkt, zo’n 4 x 4,5 km2. Daarbinnen moet gezocht worden naar plekken voor nieuwbouw, want er is een grote behoefte aan meer woonruimte. Er staat veel op stapel, maar los van het tijd slurpende vergunningstelsel dreigt er nu ook een te kort aan materiaal. Gouda wordt omringd door vier gemeenten, elke met een veel groter gebiedsoppervlak; Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Zuidplas en Waddinxveen.

Wij onderzoeken de wensen en de doelstellingen van deze aangrenzende gemeenten op het gebied van woningbouw en de achterliggende strategie. Over Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk heeft u het resultaat al kunnen lezen. Nu dus deel III.

Krimpenerwaard met maar liefst een grondoppervlakte van 16.131 hectare
Dat staat gelijk aan 161 km2. Op de bijgaande kaart is te zien hoe Gouda ingeklemd wordt tussen de omringende reuzen qua grondgebied.  Krimpenerwaard heeft de laatste acht jaar 5% meer inwoners gekregen en zit nu op ruim 56.600. En hoe nu verder?
Wij hebben een aantal vragen voorgelegd aan wethouder Leon de Wit waarop hij actie ondernomen heeft om ons de antwoorden te verstrekken. De eerste vraag was of het gemeentebestuur een reden of strategie heeft om het aantal inwoners bewust meer of minder snel te laten groeien. De term ambitie is in overheidskringen een veelgebruikte term. Zo ook bij het antwoord over Krimpenerwaard, waar het bestuur letterlijk de ambitie heeft om: ”in de regio op basis van de ruimte en onderscheidende kwaliteiten in te zetten op een toename van het aantal huishoudens dat sterker is dan de huidige prognoses”. De natuurlijk groei was geraamd op 1860 huishoudens tot 2.025 en nog eens 2.500 tot 2030. Let wel, het betreft hier huishoudens, dus bijvoorbeeld ook wooneenheden in verzorgingshuizen.

Krimpenerwaard  heeft de langste gemeentegrens van Midden-Holland
De fusie van 11 kernen leidde tot de gemeente Krimpenerwaard en ontstond er een nieuwe gemeentelijke buitengrens. Die kernen c.q. voormalige gemeenten zijn:

Advertisements

Ammerstol – Bergambacht – Berkenwoude –  Gouderak – Haastrecht – Krimpen aan de Lek – Lekkerkerk – Ouderkerk aan de IJssel – Schoonhoven – Stolwijk – Vlist.

Wie denkt dat door de nieuwe buitengrens er extra veel ruimte voor woningbouw is ontstaan zit er goed naast. Landelijk en provinciaal beleid schrijven voor dat er alleen binnen de kernen (binnenstedelijk gebied) gebouwd mag worden. De grens van de kernen zijn gewoon de oude gemeentegrenzen van vóór de fusie. Met andere woorden, Krimpenerwaard met z’n kernen zit in het zelfde schuitje als Gouda: buiten de grens géén woningbouw. Dit neemt niet weg dat er alles aan gedaan wordt om binnen de beschikbare kernruimte zoveel mogelijk woningen te bouwen.
De eerder vermelde groeiraming is gebaseerd op natuurlijk groei. Het college heeft er echter voor gekozen om rekening te houden met een grotere groei en die ambitie komt neer op 200 woningen per jaar vanaf 2015 tot 2030. Dat betekent In totaal 3.000 woningen. Een deel is al gerealiseerd en het restant wordt verdeeld over de 11 kernen, afhankelijk van de beschikbare ruimte en de lokale woningbehoefte.

Doet de Provincie Zuid-Holland een beroep op extra woningbouw?
“Behoefte aan meer woningbouw is er in heel Nederland” reageert wethouder de Wit, “er ligt geen directe vraag van de provincie om elders ontstane tekorten op te vangen. We liggen tussen grote steden en kennen in- en uitstroom. In onze woonvisie is daarom rekening gehouden met een toenemende vraag van zowel lokaal als bovenlokaal”.
De wethouder geeft aan dat het beperken van nieuwbouw tot de kernen in de toekomst kan gaan knellen gezien die toenemende woningbehoefte. Er zal te weinig ruimte zijn voor bouwontwikkelingen. Binnenstedelijk bouwen heeft bovendien ook nadelen. Het werkt verstening van de kernen in de hand, waardoor er minder ruimte is voor groen, leefbaarheid en klimaatadaptatie.

Wat is de prognose van de bevolkingsgroei in Krimpenerwaard?
Het CBS verwacht een bevolkingsgroei van 7,4% tot 2035, wat tegen die tijd kan leiden tot zo’n 60.000 inwoners. Desondanks is er nog geen intentie om ook hoogbouw in te zetten. Zo ver gaat het ruimtegebrek niet. Men wil vooral een passende ontwikkeling binnen de kernen. Een groot deel van de benodigde nieuwe woningen is al opgenomen in de huidige bouwplannen en verdeeld over de kernen.
Wat bedrijventerreinen betreft is er ook in de gemeente Krimpenerwaard vraag naar extra ruimte en dan met name voor lokale bedrijven. En dat kan weer schuren met de behoefte aan woningen.

Het gras bij de buren is altijd groener
Bewoners in Gouda kijken regelmatig likkebaardend naar het vele gras dat bij de buren en met name in Krimpenerwaard, groener is dan in het stadsgebied waar zij vertoeven. Uit bovenstaande is op te maken dat het dan om het recreatieve deel van Krimpenerwaard gaat. De 11 kernen van de Krimpenerwaard kennen qua woningbouw immers dezelfde beperkingen als Gouda maar men hoeft nog niet op hoogbouw (meer dan 3 à 4 verdiepingen) terug te vallen.

07-09-2021 13:50