Verkeersveiligheid van ‘Singels’ en ‘Ronsseweg’ kan een stuk beter

Gouda – De onlangs op initiatief van Gemeentebelangen Gouda (GBG) gehouden enquête onder de bewoners van de Singels en de Ronsseweg in Gouda toont aan dat de verkeersveiligheid op genoemde straten nog een stuk kan worden verbeterd. De uitgezette enquête in beide straten leverde een response op van gemiddeld twintig procent.

Naar de mening van de fractie van GBG heeft het Mobiliteitsplan van Gouda veel impact op de toekomstige verkeersontwikkeling in de stad en is het belangrijk dat daar zoveel mogelijk inwoners bij worden betrokken. De enquête maakt voor de Singels duidelijk dat een duidelijke keuze gemaakt moet worden in: doorgaand verkeer, bevoorrading binnen de singels en bewonersverkeer. Het resultaat van de enquête zal tijdens de behandeling van het Mobiliteitsplan Gouda onder de aandacht worden gebracht van het College van B&W.

Singels
Voor de singels wil 58 procent van de reacties instelling van eenrichtingverkeer en zijn er vele suggesties voor betere verkeersafhandeling zoals: parkeerverbod, snelheidsbeperkingen, verkeerslichten en vooral handhaving.Twee reacties leveren een compleet uitgewerkt plan met kaart over inpassing in de hele mobiliteit.

Advertisements

Ronsseweg
Voor de Ronsseweg willen de inwoners (circa 60 procent van de reacties) dat deze weg “eenrichting” wordt voor auto en vrachtverkeer met als inrij de Ronsseweg West. Met eenrichtingsverkeer zal met name de verkeersveiligheid van fietsers aanzienlijk worden verbeterd. Ook werd aandacht gevraagd voor het vrachtverkeer bij de Ronssehof en wordt het volgens de respondenten de hoogste tijd dat de “hobbels” uit de weg worden gehaald. Ook hier gaven bewoners veel suggesties voor verbetering van de verkeersafwikkeling w.o. de veiligheid van fietsers op het Hazepad.