Van de gemeente: Gouda sluit jaarrekening 2014 positief af

Dankzij voorzichtig begroten en strak financieel beleid sluit de gemeente Gouda de jaarrekening 2014 af met een positief resultaat van € 3,6 miljoen. Het geld wordt toegevoegd aan de reserves van de gemeente, waaronder € 0,4 miljoen aan de nieuwe reserve drie decentralisaties en € 3,1 miljoen aan de algemene reserve. Het college zal bij de eerste begrotingswijziging in 2015 aan de raad voorstellen € 1,5 miljoen als budget opnieuw beschikbaar te stellen. Daarmee wordt het weerstandsvermogen met netto € 2 miljoen, dat is circa 20%, versterkt ten opzichte van de raming.
Het College van B en W is tevreden met dit resultaat. Wethouder financiën Jan de Laat: “Het maakt het mogelijk het weerstandsvermogen in een hoger tempo te versterken dan aanvankelijk was geraamd. Tegelijkertijd is dat ook nodig gezien de risico’s en onzekerheden waar de gemeente Gouda mee te maken heeft. Voorbeelden hiervan zijn lagere uitkeringen van het Rijk en risico’s op het gebied van nieuwe taken in het sociaal domein. Het blijft daarom van belang om een voorzichtig financieel beleid te voeren, zoals ook is verwoord in het Coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit!’.”

Terugblik 2014
In 2014 zijn allerlei resultaten voor de stad neergezet, deels voortvloeiend uit inspanningen die in de voorgaande bestuursperiode zijn gestart en deels het gevolg van nieuw beleid van het huidige bestuur dat na de verkiezingen is aangetreden.
Prominent op de agenda van 2014 stonden de voorbereidingen voor de decentralisaties: de nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, Wmo en participatie. Speerpunten uit het coalitieakkoord, zoals de omvorming van de wijkaanpak, de oprichting van een taskforce kantorenleegstand en de uitvoering van een onderzoek naar de toekomst van sport in Gouda, zijn voortvarend opgepakt.
Op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen is de uitvoering van de eerste fase van Westergouwe in volle gang. In Middenwillens is de eerste fase van het gemeentelijk deel in 2014 succesvol getenderd. In de Spoorzone zijn in 2014 de Stationsgarage en Cinema Gouda geopend.
De effecten van de crisis werken helaas nog steeds door op de regionale arbeidsmarkt. Het aantal inwoners met een uitkering ‘Wet werk en bijstand’ is in 2014 toegenomen van 1452 naar 1633. De ontwikkeling van het cliëntenbestand, in combinatie met de vergoeding hiervoor vanuit het Rijk, blijft een punt van zorg. De omvang van de langlopende leningenportefeuille van de gemeente is verminderd van € 313 miljoen naar € 302 miljoen. Het bedrag aan externe inhuur binnen de gemeente Gouda is verder gedaald van € 4,63 naar € 4,17 miljoen, ondanks de extra capaciteitsinzet ten behoeve van de decentralisaties.

Bestuursstijl
Het College heeft in 2014 een aantal nieuwe accenten gelegd als het gaat om de bestuursstijl. Dat gebeurt onder andere door samen met partners aan de slag te gaan met het thema ‘innovatief burgerschap’, een traject dat inmiddels invulling krijgt onder de noemer ‘WerkplaatsGouda’. Ook heeft het College gekozen voor een vernieuwde opzet van het Collegespreekuur, voor een periodiek Twitterspreekuur en voor wekelijkse ontmoetingen met burgers, bedrijven en instellingen in de stad. Tot slot is een start gemaakt om de samenwerking tussen raad en College te veranderen door gezamenlijk specifieke thema’s op te pakken: een mooi voorbeeld daarvan is de opzet van een Goudse vergroeningsagenda.

Advertisements

Vooruitblik
Gouda blijft uitdagen. Hoewel het jaar 2014 veel voor de stad heeft opgeleverd, liggen er minstens zoveel uitdagingen in het verschiet. Er zijn op financieel vlak veel risico’s en onzekerheden de komende jaren. Het College is daarom voornemens om het voorzichtige financiële beleid te continueren: dat is nodig om te waarborgen dat wensen en beschikbare middelen met elkaar in balans blijven. Kansen worden gezocht in allerlei vormen van samenwerking: in de regio, met bedrijven en vooral met inwoners van Gouda.