Update Gemeente Gouda over implementatie zorgtaken

Gemeente Gouda organiseert zorg en ondersteuning

De gemeente gaat zorgtaken van het Rijk en Provincie uitvoeren op het gebied van jeugdhulp, zorg en werk. De gemeente werkt aan plannen voor implementatie van de drie nieuwe wetten samen, die op 1 januari ingaan: de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet. De gemeenteraad beslist begin november definitief over het beleid.

Onderstaande informatie ontving de redactie van de gemeente Gouda:
Tegelijkertijd is de gemeente bezig om de bijhorende zorg en ondersteuning te organiseren. Zij is daarvoor in gesprek met diverse zorginstellingen. Voor 1 oktober sluit de gemeente met hen contracten. Op die manier is de zorg en ondersteuning voor inwoners met ingang van het nieuwe jaar geborgd.

Advertisements

Positie mantelzorgers versterken
Anderen helpen, wordt belangrijker dan ooit. Daarom gaat Gouda de positie versterken van diegenen die onbetaald zorgen voor (zieke) familieleden of vrienden (de mantelzorgers). Dit gebeurt via een mantelzorgpas, verruiming van mogelijkheden voor respijtzorg en een platform voor mantelzorgers. Daarnaast wil de gemeente dat inwoners hulp en ondersteuning dichtbij kunnen vinden. Het sociaal team speelt daarbij een belangrijke rol. Om die reden is al een sociaal team in Gouda Noord actief, en zijn voor de jaarwisseling nog twee teams in Gouda Oost en West actief. Hiervoor is onlangs een intentieverklaring ondertekend.

24-uurs crisisdienst voor jeugd
In het beleidsplan spreekt de gemeente op het gebied van jeugdhulp af, dat voor het einde van het jaar er een integrale crisisdienst is voor problemen op het gebied van jeugd. Deze dienst is 24/7 bereikbaar en inzetbaar. Ook komt er een Algemeen Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK). De voorbereidingen daarvan zijn in volle gang.

Jongeren ondersteunen op weg naar werk
Op het gebied van werk was de bestrijding van jeugdwerkloosheid al een speerpunt voor het college. De gemeente kiest er in het nieuwe beleid voor om zich bij de bestrijding van jeugdwerkloosheid en de stimulering van werken naar vermogen niet te beperken tot de doelgroep met een participatiewet-uitkering. Maar zij zal ook de niet-uitkeringsgerechtigde jongeren gaan ondersteunen bij hun arbeidsinschakeling.