Raad stemt in met 2e aanvraagronde Tijdelijke steunregeling culturele sector

Gouda – De Goudse gemeenteraad heeft op 14 april budget beschikbaar gesteld voor een tweede aanvraagronde voor de tijdelijke steunregeling covid-19 schade culturele sector. De raad stelde het subsidieplafond voor de nieuwe aanvraagronde op € 725.000,-. Het budget is afkomstig van het extra geld dat het Rijk aan de gemeente verstrekt om de cultuursector te ondersteunen.

Wethouder Thierry van Vugt (Cultuur): “Ik ben blij dat er raadsbreed draagvlak is voor nieuwe steunmaatregelen. Gouda staat voor haar rijke culturele landschap. Begin van het jaar hebben we veel organisaties kunnen ondersteunen met de steunregeling voor schade over 2020. De regeling is nog steeds open van karakter, en dus voor het brede kunst en cultuurdomein toegankelijk. Op basis van de uitgevoerde evaluatie is besloten de aanvraagprocedures voor kleinere steunaanvragen te vereenvoudigen.”

Gemeente Gouda wil het culturele vermogen van Gouda zoveel mogelijk behouden voor de stad. De sector is buitengewoon hard getroffen door de coronacrisis, zeker nu de verplichte sluiting steeds langer aanhoudt. Naast de generieke ondersteuning die de gemeente biedt, zoals huurkorting voor cultuurorganisaties die in gemeentelijk vastgoed zitten, steunt de gemeente de cultuursector met een specifieke tijdelijke steunregeling.

Advertisements

Tijdelijke steunregeling
De regeling is nadrukkelijk van tijdelijke aard, specifiek voor de gevolgen die culturele organisaties en verenigingen in Gouda ondervinden door de maatregelen ten behoeve van de bestrijding van Covid-19.

De regeling is toegankelijk voor Goudse culturele organisaties en verenigingen die kunnen aantonen dat;
Zij financiële schade ondervinden als gevolg van Covid-19, Zij gebruik hebben gemaakt van landelijke vangnetregelingen zoals TOGS, TOZO, NOW en/of TVL. Of dat zij buiten de kaders van de vangnetregelingen vallen. Zij activiteiten bieden die bijdragen aan de doelstelling uit de nota “het cultureel vermogen van Gouda 2018-2022”.

Zij kunnen subsidie aanvragen voor een deel van de ontstane tekorten in de exploitatie, gemaakte extra kosten voor de ontwikkeling van een aangepast programma of activiteiten als gevolg van Covid-19, ontstane meerkosten bij reguliere activiteiten als gevolg van Covid-19 of voor gemaakte kosten voor aanpassingen in het gebouw of aan systemen als gevolg van Covid-19.

Start aanvraagronde
De tweede aanvraagronde start op 1 juni 2021. Culturele organisaties en verenigingen, groot en klein, kunnen dan weer subsidieaanvragen als ze aan de voorwaarden voldoen. Sluitingsdatum is op 21 juni 2021. De beoordeling en toekenning verloopt conform de Algemene Subsidieverordening Gouda 2003 (ASV). Er wordt gepoogd deze processen binnen 4 weken af te ronden, in plaats van de 6 weken die ervoor staan (conform de Algemene wet bestuursrecht). Zo krijgen organisaties zo snel mogelijk uitsluitsel.

15-04-2021 09:30