Provinciale Staten vergaderen op 16 juni weer fysiek

Op de agenda staan Vaststellen Regionale Energiestrategieën 1.0, Besluitvorming en Realisatie WLQ+, Jaarstukken 2020, Vaststelling Omgevingsbeleid en Aangepast Handelingskader voor realisatie van het NNN in Zuid-Holland. In verband met corona maatregelen hebben Provinciale Staten lange tijd digitaal vergaderd. Op 16 juni vergaderen ze voor het eerst weer fysiek.

Vaststellen Regionale Energiestrategieën 1.0
In het Klimaatakkoord is besloten dat gemeenten, provincies en waterschappen gezamenlijk regionale energiestrategieën (RES’en) gaan opstellen. In een RES wordt aandacht besteed aan de beschikbaarheid en verdeling van warmtebronnen op regionaal niveau en aan locaties voor de opwek van duurzame elektriciteit, bijvoorbeeld via zonnepanelen of windturbines. Op 16 juni nemen Provinciale Staten een besluit over zes van de zeven RES’en 1.0 voor onze provincie.

Besluitvorming en Realisatie WLQ+
De WLQ+ vormt samen met de WarmtelinQ (WLQ) de ruggengraat van het toekomstige Warmtetransportnet Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om hieraan een financiële bijdrage te leveren van EUR 133,5 mln. In het kader van de provinciale beleidsdoelstellingen levert dit een CO2 besparing van circa 102 kton in 2030 en circa 238 kton in 2050. Daarnaast levert het ook een bijdrage in de  stikstofreductie.
Provinciale Staten wordt gevraagd een besluit te nemen over het voorstel.

Advertisements

Jaarstukken 2020
De Jaarstukken vormen het sluitstuk van de P&C-cyclus van de provincie. Met het vaststellen van de Jaarstukken door PS legt het bestuur verantwoording af over onder andere de mate waarin doelen zijn bereikt en de wijze waarop middelen zijn ingezet.

Vaststelling Omgevingsbeleid
De herziening van het Omgevingsbeleid betreft zowel een verbeterslag op het huidige Omgevingsbeleid als een eerste versie van het Omgevingsprogramma. Het is grotendeels een beleidsneutrale omzetting met een aantal beleidsrijke aanpassingen op klimaat en circulair. In het ontwerp herziening Omgevingsbeleid 2021 worden een groter aantal beleidsaanpassingen voorgesteld op o.a wonen, ruimtelijke kwaliteit, bedrijventerreinen, externe veiligheid en molenbiotopen.
Provinciale Staten debatteren vandaag over de vaststelling van het Omgevingsbeleid.

Aangepast Handelingskader voor realisatie van het NNN in Zuid-Holland
In het Natuurpact (2013) hebben Rijk en provincies afgesproken dat de provincies verantwoordelijk zijn voor het realiseren van een kwalitatief goed, aaneengesloten netwerk van natuurgebieden en ecologische verbindingen en te zorgen voor een duurzaam beheer bij zijn eindbeheerders.
In deze vergadering besluit Provinciale Staten of het aangepast handelingskader voor de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in Zuid-Holland  kan worden vastgesteld.

Insprekers kunnen zich tot uiterlijk één dag voor de vergadering om 12.00 uur in de middag per mail of telefonisch bij de Statengriffie aanmelden.

De voorzitter, Commissaris van de Koning de heer drs. J. Smit opent de vergadering om 10.00 uur
In verband met de coronamaatregelen vindt deze Statenvergadering niet op het provinciehuis plaats maar in The Hague Conference Centre New Babylon in Den Haag.
In verband met de 1,5 meterregels is er helaas geen ruimte voor publiek en pers. Via https://staten.zuid-holland.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen.

De volledige agenda met bijlagen kan je hier vinden.

11-06-2021 10:45