Minder bodemonderzoek bij nieuwbouw

Minder bodemonderzoek bij nieuwbouw
Om een omgevingsvergunning voor nieuwbouw te krijgen moesten aanvragers vaak kostbaar bodemonderzoek laten uitvoeren, óók als er geen reden was om bodemverontreiniging te verwachten. Om de lasten voor burgers en bedrijven te verminderen heeft het college nu deze regel geschrapt. Er is binnenkort geen bodemonderzoek meer nodig als uit historisch (archief)onderzoek blijkt dat het te bebouwen perceel onverdacht is voor bodemverontreiniging. In de nota ‘Bodemkwaliteit bij bouwen’ die binnenkort ter inzage ligt, is deze vrijstelling opgenomen, naast een aantal andere regels met betrekking tot bodemonderzoek bij bouwen.