Meeste Goudse politieke partijen voor Havensluis

Uit analyse van de verschillende verkiezingsprogramma’s blijkt dat alle Goudse partijen in de komende perioden door willen gaan met het vergroten van de toeristische en recreatieve aantrekkingskracht van Gouda en dat zij daarbij naast de aanwezigheid van monumenten ook aan het water een belangrijke rol toekennen. Meest in het oog springt de wens om de binnenstad weer doorvaarbaar te maken door aanleg van de Havensluis en de wens om de historische vaarroute via de Haven en de Gouwe aan te laten sluiten op een vaarnetwerk in het Groene Hart. Het is de bedoeling om het heropenen van de Havensluis gelijk te laten lopen met de dijkverbetering tussen de Hanepraaij en de Mallegatsluis waarvoor de voorbereidingen in 2019 starten.