Meer ouderen werkloos vanuit zorg & welzijn

uwv

In december 2015 worden er meer uitkeringen verstrekt dan een maand eerder. In
Midden-Holland stijgt het aantal WW-uitkeringen met 4,9%. Opvallend is dat de stijging
veel 50-plussers treft uit de sector zorg & welzijn. Het totaal aantal WW-uitkeringen ten
opzichte van de beroepsbevolking ligt met 4,1% voor Midden-Holland nog steeds onder
het landelijke gemiddelde van 5,0%.

In Midden-Holland worden in december 4.060 WW-uitkeringen verstrekt. Dat zijn 191
uitkeringen meer dan in november. De toename doet zich in bijna alle sectoren voor.
Uitzendbedrijven zorgen voor een derde van de stijging.
Vrijwel ieder jaar stijgt het aantal WW-uitkeringen in december door het aflopen van
tijdelijke contracten en door seizoenseffecten. Door de winterperiode is er in sommige
sectoren (bijvoorbeeld agrarische sector en horeca) minder bedrijvigheid. Daarnaast heeft de
WWZ een structureel verhogend effect op het aantal WW-uitkeringen*.
Stijging WW in de laatste 12 maanden

In Midden-Holland stijgt het aantal WW-uitkeringen vergeleken met vorig jaar met 2,5% (+98). De
sectoren vervoer & opslag en zorg & welzijn nemen een groot deel van de stijging voor hun
rekening. In de sector zorg & welzijn komt dit vooral voor rekening van 50-plussers. De stijging van
het aantal uitkeringen in zorg & welzijn komt overeen met de verwachtingen voor deze sector. Dit
en volgend jaar zal de werkgelegenheid dalen (meer hierover in de sectorbeschrijving zorg). Vanaf
2017 komen er voorzichtig weer banen bij, vooral in de thuiszorg. De grootste dalingen doen zich
voor bij de overige zakelijke diensten en de bouwnijverheid. De invloed van het economisch herstel
op die sectoren is duidelijk zichtbaar.