Les op afstand van meester en juf

Aloisiusschool

Gouda – Het is een triest gezicht: bij een rondje langs de Goudse basisscholen liggen pleinen er verlaten bij, zijn fietsenrekken leeg en zijn ramen beplakt met telkens dezelfde boodschap: ‘LIEVE KINDEREN, WE MISSEN JULLIE!’ Wie had vorige maand kunnen denken dat kinderen in basis- en voortgezet onderwijs nu al een maand thuis zijn? Dat ze thuis ploeteren op sommen? Challenges aangaan met de vakleerkracht gym? Werkjes maken en deze op de foto zetten voor de juf?

Hebben basisscholen inmiddels een modus gevonden in het verzorgen van onderwijs op afstand? Wij polsten vier scholen en spraken met Renske Kleintjes, adjunct-directeur van de Casimirschool, Margreet Zondag, directeur van Jenaplanschool Het Vlot, Liesbeth Domen, directeur van de Livingstoneschool en Inger Huls, directeur van Islamitische Basisschool Al Qalam. 

Werken op afstand
School op afstand… Onderwijs ziet er ineens heel anders uit dan leerlingen gewend zijn. Het contact dat scholen nu onderhouden met leerlingen vraagt de nodige technische kennis en computerskills van leerkrachten, leerlingen en ouders. De Casimirschool werkt met Google Hangouts en Google Classroom voor instructies en communicatie. Voor ieder kind is per dag in ieder geval twee uur onderwijs beschikbaar. Ook Al Qalam gebruikt Google Classroom, maar hier staat de webservice de hele dag open voor vragen van of contact met leerlingen.  De leerlingen van Het Vlot ontvangen een weektaak met instructiefilmpjes. De school is deze week gestart met het werken met Microsoft Teams: leerlingen kunnen met elkaar en de leerkracht videobellen en materialen uitwisselen via dit platform. Op de Livingstoneschool maken docenten ook instructiefilmpjes en vlogs. Deze kunnen worden teruggekeken om de stof zonodig te herhalen. 3x per week hebben leerkrachten vanaf groep 4 contact met hun leerlingen via Teams.

Advertisements
Al Qalam

Huiswerk
Lessen moet nu thuis gevolgd worden, opdrachten en werkjes worden vanuit huis gemaakt. Hoe zit het nu met huiswerk maken? Wat is de aanpak van de verschillende scholen? Voor de Livingstoneschool geldt dat leerlingen uit alle leerjaren huiswerk krijgen. School gaat ervan uit dat leerlingen hier gemiddeld per dag ongeveer 2 uur mee bezig zijn. Directeur Zondag van Het Vlot vindt het lastig een inschatting te maken, school krijgt verschillende reacties van leerlingen en ouders uit groep 3 t/m 8. Sommige kinderen hebben 2 à 3 uur nodig, andere langer. De Casimirschool werkt met weektaken: leerlingen maken veel werk online zodat leerkrachten de voortgang kunnen monitoren. Directeur Kleintjes geeft aan dat er voor iedere leerling in ieder geval twee uur onderwijs per dag beschikbaar is.

Al Qalam spreekt niet van ‘huiswerk’ maar van ‘schoolwerk’: het werk dat door leerlingen gedaan moet worden moet dit curriculum beheerst worden en is niet aanvullend of extra. Men houdt hier dan ook het oorspronkelijke dagrooster aan: leerlingen en leerkrachten zijn beschikbaar tussen 08:45 uur en 15:15 uur, al geeft Huls aan dat de ene leerling sneller klaar zal zijn dan de andere.

Nakijken?
Het is natuurlijk ingewikkeld voor leerkrachten om werk na te kijken dat thuis gemaakt wordt. De scholen hebben hier verschillende oplossingen voor gevonden: bij Al Qalam maken alle groepen een deel van hun werk digitaal. Hier ontvangen de leerlingen dan ook direct digitale feedback op. Ouders ontvangen vaak aan het eind van de dag antwoordbladen, zodat leerlingen hun werk kunnen controleren. Steekproefsgewijs wordt aan ouders gevraagd werk van leerlingen te fotograferen: zo kan de leerkracht van de leerling zien of het werk begrepen is. De Livingstoneschool neemt digitale toetsen af. Aan de hand van de resultaten kan de leerkracht bijsturen. Huiswerk wordt ook gecontroleerd op het moment dat er in groepjes gewerkt wordt in Google Teams. Regelmatig ontvangen ouders aan het eind van de week antwoordbladen via Parro, een communicatie-app voor ouders.

Livingstone school

De leerkrachten van Het Vlot houden via Snappet, een leerplatform dat aansluit bij het individuele niveau van de leerling, bij hoeveel opgaven er gemaakt worden en welk deel daarvan goed of fout is. Bij teveel fouten gaat er een berichtje naar huis en er wordt dan gekeken wat de leerkracht voor kind en ouder kan betekenen. Ook versturen de groepsleerkrachten aan het einde van de week een overzicht van de taken waaraan de kinderen hebben gewerkt. Zo wordt ook inzichtelijk voor ouders of voldoende opgaven zijn gemaakt en of er zonodig voor een specifiek vak nog werk gedaan moet worden.

Opvang leerlingen
Voor Goudse ouders in vitale beroepen of voor kinderen bij wie er sprake is van een specifieke zorgbehoefte zijn de scholen geopend om kinderen op te vangen. Op de Livingstoneschool zijn dat er dagelijks gemiddeld 10, op Het Vlot ongeveer 4. Op de Casimirschool zijn er gemiddeld 15 tot 20 kinderen aanwezig. Al Qalam geeft aan dat het aantal leerlingen per dag erg wisselt, maar dat het in totaal gaat om een groep van ongeveer 30 kinderen.

Omslag
Voor de leerkrachten van de verschillende scholen moet de omslag enorm zijn, maar hoe bevalt de huidige manier van werken? De medewerkers van Het Vlot zijn heel tevreden over de voortgang van de kinderen en zijn blij met de manier waarop lesgeven op afstand ingericht kan worden. De Casimirschool is trots op de flexibiliteit van de leerkrachten: al vanaf dag 1 heeft school het onderwijs zo veel mogelijk online kunnen continueren. De Livingstoneschool ervaart dat ook collega’s die eerder nog niet zo digitaal ingesteld waren nu grote sprongen maken. Al Qalam heeft direct na de sluiting van de scholen in het primair onderwijs drie dagen de tijd genomen om een programma samen te stellen. Door deze goede voorbereiding verloopt de huidige manier van werken relatief goed, al ondervindt de school ook wel dat er nadelen kleven aan onderwijs op afstand. De omstandigheden afwegend is directeur Huls erg tevreden.

Alle directeuren zijn het over een ding eens: ze zien hun leerlingen het liefst op school en de kinderen worden verschrikkelijk gemist. Hopelijk mag de schoolbel snel weer klinken!

Casimir

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

11-04-2020 10:14