Gouda publiceert haar bezuinigingsplannen voor komende 4 jaar

Investeren, bezuinigen en financiën op orde dat zijn de uitgangspunten voor gemeentelijke begroting 2015–2018

Gouda heeft de komende jaren een flink aantal kansen en uitdagingen waar het nieuwe College hard mee aan de slag gaat. Daarbij zijn drie belangrijke speerpunten vastgelegd in het coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit!’ Er wordt in de stad geïnvesteerd maar er moet ook bezuinigd worden. In de Kadernota 2015-2018 worden deze financiële keuzes uitgewerkt.

Investeringen
De komende jaren wordt geïnvesteerd in drie grote speerpunten. Dit zijn: versterking van de lokale economie en werkgelegenheid, het succesvol oppakken van de nieuwe zorgtaken van de gemeente en het vergroten van de aantrekkelijkheid van Gouda voor inwoners, bedrijven en toeristen. In de plannen wordt geld vrijgemaakt voor een groot aantal projecten zoals:
• Burgerinitiatieven, programma Goed voor Gouda
• Versterking lokale economie en Actieprogramma
• Acquisitie bedrijven + werkgelegenheid
• Aanpak leegstand
• Regionale samenwerking
• Stadsmarketing, evenementen en toerisme
• Cultuur- en erfgoedfonds en Kinderfonds
• Maatschappelijke vergroeningsagenda
• Versterken duurzaamheid
• Vermindering hondenbelasting

Bezuinigingen
Een nieuwe bezuinigingsronde is onvermijdelijk voor een sluitende meerjarenbegroting. Het maken van keuzes hierbij is geen eenvoudige opgave geweest. Na de bezuinigingen in eerdere jaren zijn nu soms harde keuzes noodzakelijk. Diverse bezuinigingsmaatregelen hebben ingrijpende gevolgen voor de betrokken inwoners of instellingen. Het College is zich hiervan terdege bewust, maar neemt deze verantwoordelijkheid om de financiën toekomstbestendig te krijgen. De bezuinigingen lopen op van € 4,4 miljoen in 2015 tot € 7,8 miljoen 2018.
Op de volgende terreinen komen bezuinigingen of extra lasten:
• Afslanken en efficiënter werken gemeentelijke organisatie (€ 2,4 miljoen)
• Hervorming wijkaanpak (€ 0,4 miljoen)
• Verhogen precario kabels en leidingen (€ 1 miljoen)
• Invoeren toeristenbelasting (€ 65.000)
• Toerekenen straatreiniging aan afvalstoffenheffing (€ 100.000)
• Brede sociale domein (€ 1 miljoen)
• Buurthuiswerk nieuwe stijl (€ 50.000)
• Efficiency peuterspeelzalen en welzijnswerk (€ 100.000)
• Sport (o.a. kunstgrasvelden, huurtarieven, accommodatiebeleid) (€ 82.000)
• Sport.Gouda (€ 200.000)
• Cyclus – dienstverlening en nullijn (€ 0,5 miljoen)
• Test parkeerinkomsten zondag (€ 50.000)
• Stopzetten subsidies – o.a. jumelage en Gouda Wereldwijd (€ 21.000)
• Halveren subsidies jeugd / speeltuinvereniging (€ 36.000)
• Subsidies – nullijn en plafond indexering ( 0,4 miljoen)
• Gemeenschappelijke regelingen (0,4 miljoen)
• Veiligheidsregio en veiligheid efficiency (0,3 miljoen)

De betrokken instellingen en organisaties worden geïnformeerd over de plannen. De Goudse gemeenteraad bespreekt de kadernota deze maand. Vervolgens worden de cijfers later dit jaar verwerkt in de programmabegroting voor het nieuwe jaar.
De volledige kadernota is hier te lezen.