Gevaarlijke verkeerssituaties in Gouda: reacties vanuit de politiek

Gouda – Gouda kent veel  verkeersgevaarlijke plekken. Dat bleek uit een peiling onder de lezers van de Krant van Gouda. Vorige week maakten de krant een overzicht van ruim dertig gemelde onveilige situaties. Ze vroegen de politieke partijen en wethouder Hilde Niezen van Verkeer wat zij van deze meldingen vinden, en beter nog wat zij hieraan denken te doen. Vrijwel iedereen noemt het zorgwekkend en vrijwel allemaal verwijzen ze naar het Mobiliteitsplan dat het college gaat aanbieden aan de gemeenteraad en dat in het najaar wordt vastgesteld. Daarin worden situaties aangepakt, en bovendien biedt het plan handvaten om vragen te stellen over de verkeersveiligheid. We wachten met spanning af.

‘Auto te gast’
De singel route, waar zich honderden scholieren per dag op de fiets verplaatsen, is levensgevaarlijk. Wij hebben bij de behandeling in de raad van het stationsgebied hier al eerder aandacht voor gevraagd, jammergenoeg wuift het college onze zorgen om  de veiligheid van de fietsers weg. Onze inzet is om de singel route en het stationsgebied in te richten volgens het ‘auto te gast’ principe, met de bijbehorende 30 km maximale snelheid. En hiermee het fietsen veiliger te maken, maar ook de leefbaarheid van de bewoners aan de singel te verhogen. – Hans van Dijk, SP Raadslid

Bolwerk
Ook wij krijgen regelmatig klachten over verkeersveiligheid. Daarom hebben we ook met het college afgesproken dat er zo spoedig mogelijk een Mobiliteitsvisie komt, waarin volop aandacht aan oplossingen geschonken wordt. Een aantal zaken kan ook direct worden opgepakt, daarover zijn we voortdurend in gesprek. Een bekend voorbeeld waar wij ons voor hebben ingezet is een gevaarlijk punt bij het Bolwerk, waar dankzij ons recent maatregelen in het wegdek zijn getroffen.  – Johan Weeber, Gouda Positief

Advertisements

Actieplan
Gouda moet aantrekkelijk blijven om te fietsen en gezien de vele reacties verdient de veiligheid meer aandacht! In sommige gevallen kan je de veiligheid bevorderen door een (extra) waarschuwingsbord, maar op andere plekken zal naar de weginrichting moeten worden gekeken of zullen de verkeerslichten anders moeten worden afgesteld. De over de weg scheurende bezorgers die met hun scooters dikwijls voor gevaarlijke situaties zorgen door veel te hard te rijden zorgen regelmatig voor onveilige situaties. De politie moet hier meer handhavend tegen optreden! Wat ons betreft wordt op basis van de meldingen een prioritering gemaakt en vervolgens een actieplan. Theo Krins, ChristenUnie

‘Handhaving buitengewoon slecht’
Als fractie van GBG zijn wij niet verbaasd over het aantal meldingen over onveilige verkeerssituaties. Het college lijkt geen grip te krijgen op het oplossen van de onveilige verkeerssituatie in onze stad. Een verkeersluwe zone rond het centrum van de stad (30 km zone) lijkt al een stap in de goede richting. Helaas zal invoering van een dergelijke aanpak vragen om meer handhaving en op dat laatste punt scoren wij als gemeente buitengewoon slecht. Handhaven is in Gouda een kreet maar wordt in de praktijk niet ‘gehandhaafd’.  Jan de Koning, GBG

Waarden en normen in het verkeer
De SGP is van mening dat verkeersveiligheid hoger op de politieke agenda van het college moet staan. We wachten als gemeenteraad al geruime tijd op de Mobiliteitsvisie waarin de verkeersveiligheid wat de SGP betreft een belangrijk aandachtspunt is. De aangedragen situaties door de lezers zijn zeer herkenbaar en tonen aan dat er voor de wethouder werk aan de winkel is om onveilige situaties te voorkomen. Er zijn nog wel meer voorbeelden te noemen, zoals de veiligheid van fietsers op de Joubertstraat. Automobilisten hebben meestal niet het geduld om daar bijvoorbeeld achter een ouder met fietsende kinderen te blijven. In mijn ogen heeft verkeersveiligheid dus niet alleen te maken met een goede verkeerskundige inrichting, maar ook alles met gedrag. Ongeduld en hufterigheid leiden vaak tot gevaarlijke situaties. Niet alles kan door handhaving en controle van politie en stadswachten worden bereikt. Het (al op jonge leeftijd) bijbrengen van waarden en normen in het verkeer is daarom onmisbaar. – Harold Hooglander, SGP

Zoekverkeer verminderen
Voor grootschalige verkeersingrepen is in Gouda in onze optiek momenteel geen budget. Dat is ook niet altijd nodig. Afgelopen tijd is in lijn met onze ambities gewerkt aan verbeterde en aparte fietsstroken, 30 km op de singels, slimmere (snellere) verkeerslichten en kleinschalige aanpassingen die de veiligheid vergroten. Vanuit D66 Gouda zouden we ook meer ruimte willen zien voor goed ingerichte, maar  regelarme verkeerspleinen. Dat is goed voor de doorstroming en voor de veiligheid. Voor auto, fiets en voetganger. Veiligheid begint ook met oog voor elkaar. We denken ook dat minder zoekverkeer door betere parkeerverwijzing de verkeersveiligheid zou kunnen stimuleren.  – Zouhair Saddiki, D66

Terugdringen autoverkeer

In Gouda spelen de fiets en toegankelijk OV een essentiële rol. Maar wanneer mensen zich niet veilig op de fiets voelen, zullen zij minder geneigd zijn die te gebruiken. Dit is en blijft daarom een speerpunt voor ons. Evenals het terugdringen van het autoverkeer en woon-werkverkeer. Wij hebben afgelopen jaar via een motie gevraagd de stad veiliger te maken voor fietsers. Deze is niet aangenomen. De nieuwe Goudse Mobiliteitsvisie die binnenkort aan de raad wordt aangeboden, zal daarom een belangrijke ‘testcase’ worden voor de gemeente. – Corina Kerkmans, Partij voor de Dieren

‘Meer blauw op straat’
Het valt op dat meerdere knelpunten worden veroorzaakt door verkeersdeelnemers die zich niet aan de regels houden, waarvoor alleen meer of betere handhaving de enige oplossing lijkt. Daar doet zich het bekende capaciteitsprobleem voor van de prioriteiten: de verkeersdeelnemer die thuis komt, wil immers ook niet dat zijn huis is leeggeroofd terwijl hij weg was. Daarom staat  ‘Meer blauw op straat’ al decennia in de achtereenvolgende verkiezingsprogramma’s van de VVD Gouda.  De VVD-fractie kent de gevaarlijke situatie op de kruising van de Industrieweg-Goudkade-Onder de Boompjes. Bij de komst van de Action is daar al aandacht voor gevraagd. Het was de verwachting dat de verkeersintensiteit zou afnemen door het vertrek van Cyclus. De fractie zal het college vragen hier verkeerslichten te laten plaatsen. Bij de behandeling van de Mobiliteitsvise de komende maanden in de raad, zal de VVD-fractie alle ervaren knelpunten betrekken. – Hans van den Akker, VVD

Slechte staat wegdek
We hebben al eerder aandacht gevraagd voor gevaarlijke verkeerssituaties, bijvoorbeeld op de Wethouder Venteweg en bij de oversteek van de Fluwelensingel. Ook hebben we verschillende keren gewezen op het gevaar van hardrijdende scooters, onder meer op de Voorwillenseweg. En recent vroegen we in een motie aandacht voor onveilige situaties door verkeerd gestalde fietsen, bijvoorbeeld bij de bioscoop. Ook kan ik uit eigen ervaring meepraten over de slechte staat van het wegdek voor fietsers: tegels die scheef liggen, gaten in het wegdek, boomwortels en rioolbuizen die zorgen voor gevaarlijke hobbels, enz.  We blijven ons inzetten voor de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers, voetgangers, ouderen en jonge kinderen. – Martijn van der Wind,  CDA

Fietsveiligheid
We hebben in het coalitieakkoord ons punt uit het verkiezingsprogramma gezet dat er in het nieuwe Mobiliteitsplan meer aandacht moet zijn voor (fiets)veiligheid. Op de Graaf Florisweg is de oversteek bijvoorbeeld al verbeterd door de brede middenstroken waardoor fietsers de lastige ‘scheve’ oversteken makkelijker kunnen maken. – Michel Klijmij, Groen Links

Wachten op Mobiliteitsplan
“De gemeente waardeert de getoonde betrokkenheid van de lezers waar het gaat om het verbeteren van de verkeersveiligheid in Gouda. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw Mobiliteitsplan voor Gouda. Dit plan schetst verbeteringen voor een goede bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers waarbij verkeersveiligheid één van de belangrijkste thema’s is.”  De meeste meldingen die de Krant van Gouda binnenkreeg,  kwamen vanuit de Vogelbuurt over de kruising Onder de Boompjes/Industrieweg. “De gemeente is bekend met de situatie op en rond deze kruising. Op korte termijn zullen er geen stappen worden gezet die hier verandering in aan te brengen. Op basis van het dit najaar vast te stellen Mobiliteitsplan, en het uitvoeringsprogramma dat hieruit voortvloeit, wordt duidelijk welke mogelijkheden haalbaar zijn om de huidige situatie te verbeteren.” – Hilde Niezen, wethouder Verkeer

Bron: De Krant van Gouda