Gemeente Gouda weigert krant deGouda inzage te geven in achterkamertjespolitiek

Gouda – De gemeente Gouda heeft twee Wob verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur) afgewezen die gaan over de Turfmarktkerkaffaire. Het is brisant, omdat deGouda recent nog verslag deed van de twijfelachtige omgang van deze gemeente met de Wet openbaarheid van bestuur. De verzoeken werden afgewezen op grond van ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ en ‘intern beraad’. De redactie beraad zich over vervolgstappen.

De Wob-verzoeken gingen over twee onderwerpen. Eerste is het BMC rapport, dat in opdracht van het College van B&W is gedaan naar de Turfmarktkerkaffaire. Het rapport wordt door insiders gezien als onvolledig en niet onafhankelijk, omdat een van de opstellers zowel voor BMC werkt als wordt ingehuurd door de gemeente. Bepaalde onderwerpen uit het rapport ontbreken compleet, zoals de problemen rond de afvoer van sloopafval. Om die reden heeft de oppositie in de gemeenteraad gevraagd om een onafhankelijk onderzoek. Khalid Boutachekourt deed al eens een Wob om het conceptrapport en de communicatie rond dat concept los te krijgen. Deze bevat mogelijk gevoelige, strategische informatie. Zowel die van hem, als die van zijn vrouw, die hem als privé persoon indiende, werden geweigerd. Nu wordt ook deGouda inzage geweigerd.

Sloopafval
De andere Wob draait om de afvoer van het sloopafval van de kerk. Hier is destijds veel over te doen geweest, omdat de gemeente opliep tegen oude, niet passende regelgeving. Volgens de regels van de gemeente mocht men tot voorkort met 50 ton gewicht rijden over de Turfmarkt. In de praktijk leek 20 tot 30 ton realistischer, maar om dat vast te stellen was trillingsonderzoek nodig. Daarvoor was in verband met de sloop geen tijd; de gemeente Gouda zat hier vermoedelijk klem.

Advertisements

Bezwaarschriftcommissie
Eerder werd de interne communicatie hierover gewob’t door Khalid Boutachekourt, de eigenaar van het (kavel) Turfmarktkerk. Die werd hem geweigerd. Door de bezwaarschriftcommissie werd hij in het gelijk gesteld; de gemeente moest hem de communicatie tussen de wethouders overleggen. De gemeente stuurde hierop oude, niet relevante informatie toe, in handen van deGouda. Wij schreven hier eerder over in het artikel over de Wob sabotage. Ook deze communicatie wordt nu onder het mom van ‘intern beraad’ en ‘persoonlijke beleidsopvattingen’ geweigerd.

Ongebruikelijk
Deze motivatie is opmerkelijk. Gewoonlijk worden persoonlijke beleidsopvattingen uit een e-mail weggelakt. Het is niet gebruikelijk om daarvoor de hele e-mail te weigeren. Ook is het onwaarschijnlijk dat in beide dossiers geen feitelijke informatie voorkomt die volgens de Wob hoort te worden overhandigd. Tegen beide besluiten kan bezwaar worden aangetekend bij de bezwaarschriftcommissie. Mocht dit niet baten, dan kan beroep bij de rechtbank worden overwogen. Als laatste stap is om hoger beroep aan te tekenen. De redactie beraad zich op vervolgstappen.

Reactie gemeente Gouda
De Raad van State heeft afgelopen woensdag, 12 mei 2021, een uitspraak gedaan in vier beroepsprocedures over het bestemmingsplan voor de Turfmarktkerklocatie. Dit bestemmingsplan geeft de mogelijkheid voor nieuwbouw op de plek van de voormalige Turfmarktkerk. Het bestemmingsplan is in december 2019 door de gemeenteraad van Gouda vastgesteld. Vier partijen zijn vervolgens in beroep gegaan. Dit betreft niet de uitspraak over de (spoed)bestuursdwangprocedure bij de rechtbank.

Twee ingediende beroepen zijn door de Raad van State ongegrond verklaard, waaronder het beroep van de Vereniging Belanghebbenden Turfmarktkerk en het Klooster. Over de overige twee beroepen heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan. Aan de gemeente is verzocht om de afstand aan de zuidwestkant van het bouwvlak ten opzichte van de huidige bebouwing toe te lichten. Ook is gevraagd om nader te onderzoeken of bebouwing op het voorterrein van de Turfmarktkerk niet leidt tot een verslechtering van het woon- en leefklimaat van de omwonenden.

Wethouder Rogier Tetteroo: “De gemeenteraad wordt zo spoedig mogelijk over deze uitspraak geïnformeerd. Er is ons door de Raad van State gevraagd om een aantal aspecten van het bestemmingsplan nog nader te onderbouwen. De gemeente gaat daarmee aan de slag en heeft daar 26 weken de tijd voor.”

14-05-2021 10:20