GBG peilt mening bewoners singels en Ronsseweg over verkeersveiligheid

Gouda – De fractie van GBG gaat de mening van de bewoners aan de Kattensingel, Blekerssingen en Fluwelensingel peilen. GBG stelt onder meer de vraag hoe de bewoners denken dat de verkeersveiligheid hier kan worden gerealiseerd. Aan bewoners van de Ronsseweg wordt gevraagd of zij wel of geen eenrichtingsverkeer willen. Aanleiding tot deze vragen is het Mobiliteitsplan Gouda dat recent is uitgekomen.

De fractie van GBG heeft de laatste weken veel gesprekken gevoerd met belanghebbenden over het Mobiliteitsplan Gouda. Dit plan zal als basis dienen voor de verdere ontwikkelingen met betrekking tot onder meer de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid in onze stad.

Vragenlijst
Naar de mening van de fractie van GBG heeft het Mobiliteitsplan veel impact op de toekomstige verkeersontwikkeling in de stad en is het belangrijk daar zoveel mogelijk inwoners bij te betrekken. Naast gevoerde gesprekken met onder meer ‘de fietsersbond’ in Gouda wil GBG ook de mening weten van de inwoners. Om die reden heeft de fractie een vragenlijst opgesteld voor de bewoners aan de Kattensingel, Blekerssingel en Fluwelensingel met onder meer de vraag hoe in de toekomst op de singels een verkeersveilige verkeersafwikkeling kan worden gerealiseerd.

Bouwactiviteiten
Ook de bewoners aan de Ronsseweg zijn vragen gesteld nu de bouwactiviteiten in de direct omgeving zijn afgerond. Daar ligt het accent op ‘wel of geen eenrichtingsverkeer’. Met de uitkomsten van de enquête wil GBG in het debat de antwoorden onder de aandacht van het college brengen bij de verdere uitvoering van het Mobiliteitsplan Gouda.