Financiën op orde, ruimte voor nieuwe investeringen en lastenverlaging inwoners

Het college van B en W heeft de laatste programmabegroting van deze bestuursperiode vastgesteld en legt deze nu voor aan de gemeenteraad. Dankzij strakker financieel beleid in de afgelopen drie jaar kan de gemeente Gouda niet alleen een aantal stevige tegenvallers opvangen, maar is er ook ruimte voor belangrijke investeringen in de stad én kunnen de lasten voor inwoners omlaag. Het college is trots op de behaalde resultaten van de afgelopen periode en op de nieuwe begroting. Meer informatie is te vinden op www.gouda.nl/begroting2018.

Investeren in Gouda
In de programmabegroting 2018 – 2021 maakt het college onder andere geld vrij om het fietsparkeren rondom het stationsgebied aan te pakken, om extra te investeren in preventie en de aanpak van woninginbraken, om deel te nemen aan een fonds voor funderingsproblematiek, om een buurtservicecentrum op de Lekkenburg mogelijk te maken en om een sporthal voor 10 jaar te realiseren naast het Groenhovenbad. Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan de initiatiefnemers van de Cheese Experience en worden voorbereidingen in gang gezet voor de vervanging van het bestaande afvalbrengstation door een duurzaam Ecopark. Ook investeert het college in ondersteuning van kwetsbare inwoners, de Stadspas alsmede preventie van armoede en schulden.

Ruimte om tegenvallers op te vangen
De begroting van de gemeente is meerjarig sluitend, maar de marges zijn beperkt. Dit komt omdat de gemeente structureel te weinig geld van het Rijk krijgt. Het gaat dan om taken die de gemeente wettelijk moet uitvoeren op het gebied van uitkeringen en het verlenen van jeugdzorg. Het college vindt goede zorg een essentieel onderdeel van haar beleid. Dit laat onverlet de noodzaak om de kosten terug te brengen. Wel heeft het college besloten om de tekorten nu meerjarig in de begroting op te nemen.

Financieel solide beleid en inwonerslasten lager
Door het strakkere financiële beleid van de afgelopen jaren kunnen de lasten omlaag. Het college verlaagt de OZB voor huishoudens met 1 miljoen euro extra vanaf 2018 en stelt 0,9 miljoen euro beschikbaar om de stijging van de rioolheffing te beperken. Deze maatregelen komen bovenop de OZB verlaging van 1 miljoen euro die al in 2017 is aangekondigd. De financiële reserves van de gemeente zijn op peil en de schulden zijn gedaald. Van rond de € 325 miljoen eind 2015 tot onder de € 290 miljoen eind 2018. Ook de komende jaren blijft de dalende trend zich voortzetten.

Vervolg
De gemeenteraad bespreekt de programmabegroting in de eerste week van november.