Bovengemiddelde WW-daling Midden-Holland in 2019

uwv

In Midden-Holland daalde het aantal WW-uitkeringen in 2019 sterker dan het landelijk gemiddelde. Deze sterkere daling zien we terug bij vrijwel alle opleidingsniveaus en leeftijdscategorieën. Het aantal WW-uitkeringen verstrekt aan 50-plussers of met een looptijd van 12 maanden of langer nam procentueel gezien het meest af. Dit heeft deels te maken met toegenomen kansen voor werkzoekenden, maar ook met de verkorting van de maximale uitkeringsduur.

“Ondanks de gunstige ontwikkelingen in 2019 blijft aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt een belangrijk thema. Kennis en vaardigheden van werkzoekenden sluiten soms niet aan bij de eisen van werkgevers. Dat noopt werkzoekenden én werkgevers tot actie. Aan de ene kant is het voor werkzoekenden en werkenden van belang zich continu te blijven ontwikkelen. Anderzijds vraagt de huidige situatie van werkgevers dat ze competenties en motivatie meer betrekken bij de invulling van vacatures”, vertelt Patricia Ladan, districtsmanager bij UWV.

Eind december 2019 verstrekte UWV in totaal 2.060 WW-uitkeringen in Midden-Holland. Dat waren er 464 minder dan een eind 2018. Een daling van 18,4% die ruim boven het Nederlands gemiddelde van 15% uitkomt. Op jaarbasis nam het aantal WW-uitkeringen in de regio het sterkst af bij bedrijfseconomische en administratieve beroepen (-210) en technische beroepen (-65).

Advertisements

Jaarmutatie lopende WW-uitkeringen per beroepsklasse in Midden-Holland

Sterkere daling WW-uitkeringen in vrijwel alle categorieën
De bovengemiddelde daling van het aantal WW-uitkeringen komt terug bij alle leeftijdscategorieën en vrijwel alle opleidingsniveaus. Alleen werkzoekenden zonder startkwalificatie blijven ten opzichte van het landelijk gemiddelde in Midden-Holland wat achter. Het verschil met het landelijk gemiddelde is het grootst bij jongeren tot 27 jaar (5,7 procentpunt) en werkzoekenden met een afgeronde opleiding op maximaal havo/vwo-niveau (15,2 procentpunt). Deze groepen, die deels met elkaar overlappen, lijken onder meer te profiteren van de sterke groei in de regionaal goed vertegenwoordigde detailhandel. Hier zijn traditiegetrouw veel jongeren werkzaam, al dan niet naast het volgen van een studie of opleiding.

Procentuele jaarmutaties lopende WW-uitkeringen Midden-Holland en Nederland naar categorie

Alhoewel de verschillen in WW-daling tussen Midden-Holland en Nederland als geheel het grootst zijn in de leeftijdsklassen tot 50 jaar, zien we dat 50-plussers de grootste procentuele daling laten noteren (-21,7%). Kijken we bovendien naar de verstreken uitkeringsduur, dan valt op dat vooral het aantal langlopende uitkeringen fors daalde (-43,2%). Dit heeft deels te maken met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Steeds meer mensen vinden vanuit de WW een nieuwe baan en vooral 50-plussers hervatten vaker het werk. De daling van langlopende WW-uitkeringen valt echter ook gedeeltelijk te verklaren door de stapsgewijze verkorting van de WW-duur. Meer zicht op de ontwikkelingen naar persoonskenmerken vindt u in tabel 2 van de UWV-publicatie Regionale Maandcijfers Arbeidsmarkt.

Meeste WW-uitkeringen kortdurend
Tot slot een blik op de samenstelling van de WW-populatie in Midden-Holland. Ondanks de naar verhouding grote afname onder 50-plussers zien we dat eind 2019 nog steeds de helft van het aantal WW-uitkeringen in de regio aan deze leeftijdscategorie verstrekt wordt. Bijna drie van de tien WW’ers heeft een afgeronde opleiding op hbo- of wo-niveau, terwijl iets meer dan een derde niet over een startkwalificatie beschikt. Meer dan de helft van de lopende WW-uitkeringen in Midden-Holland kent eind 2019 een verstreken uitkeringsduur van zes maanden of minder. We spreken hier ook wel van kortdurende WW-uitkeringen. Werkzoekenden met een bedrijfseconomisch en administratief beroep vormen met 23% de grootste groep in de regionale WW-populatie, gevolgd door technische beroepen (15%).

Samenstelling lopende WW-uitkeringen Midden-Holland eind 2019 naar persoonskenmerken en beroepsklasse

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

16-01-2020 09:35