Ondernemersvereniging Gouda Onderneemt is een feit

Oscar van der Wijk

Na een lange periode van veel tijd, energie en overleg, is de Goudse Raad voor Handel, Industrie en Dienstverlening (RHID) omgevormd tot Gouda Onderneemt! Samen met de SOG (Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda), de GBC (Goudse Business Club), de gemeente Gouda, het onderwijsveld in Gouda, VBG (Vereniging Bedrijventerreinen Gouda), het DPG (Duurzaamheid Platform Gouda) en VNO-NCW RijnGouwe hebben zij de handen ineen geslagen en behartigen daarmee gezamenlijk de belangen van ondernemend Gouda en omgeving. In de Algemene Ledenvergadering van de RHID op 24 juni jongstleden, werd met overgrote meerderheid gestemd voor de omvorming van de vereniging tot Gouda Onderneemt. “Het is een mijlpaal te noemen voor Gouda dat zoveel partijen gaan samenwerken ten behoeve van de stimulering van de economie in Gouda en omgeving”, aldus Nico Voogt de voorzitter van Gouda Onderneemt.

Actieprogramma Economie
Gouda Onderneemt heeft als overlegorgaan het afgelopen jaar veel verbindingen tot stand gebracht en ontwikkelingen in gang gezet. Een van de activiteiten was dan ook het opstellen en de uitvoering van het Actieprogramma Economie. Dit werd eerder vastgesteld en ondertekend door het toenmalige Gouda Onderneemt en gemeente Gouda en behelst acht thema’s:
1. structuurversterking
2. ruimtelijk beleid
3. vestigingsklimaat en dienstverlening
4. innovatie en kennismanagement
5. ondernemerschap en starters
6. stadsmarketing en toerisme
7. programma binnenstad
8. onderwijs en arbeidsmarkt
Later toegevoegd, het negende thema:
9. duurzaamheid platform Gouda

Met het Actieprogramma Economie wordt de economie in Gouda en omgeving gestimuleerd. Activiteiten binnen de thema’s variëren van aanpak leegstand tot stimuleren van samenwerking tussen ondernemers en onderwijs. Van een actieplan binnenstad tot weginfrastructuur en bereikbaarheid. Het hele programma is te vinden op de website van Gouda Onderneemt: www.gouda-onderneemt.nl. Gouda Onderneemt is vooral gericht op belangenbehartiging voor het gezamenlijke bedrijfsleven maar voegt daar nu ook kennisuitwisseling en een netwerkfunctie aan toe. Voor dat laatste is de samenwerking met de Goudse Business Club vooral bedoeld.

Advertisements

Van overlegorgaan naar ondernemersvereniging
“Veel initiatieven voor een beter ondernemersklimaat in Gouda lopen door elkaar heen. Als besturen kregen we de vraag of dat niet wat meer geconcentreerd kon worden. Met Gouda Onderneemt kunnen we één spreekbuis zijn naar de gemeente,” zegt voormalig RHID-voorzitter Nico Voogt. Ook de Kamer van Koophandel was van meet af aan mede-initiatiefnemer van Gouda Onderneemt. Samen met verschillende vertegenwoordigingen binnen Gouda zijn we tot Gouda Onderneemt gekomen. Was dit tot nu toe vooral een overlegorgaan, met de instemming van de ledenvergadering van de RHID wordt het nu een echte ondernemersvereniging met actieve leden. We gaan ook door waar we mee bezig waren, bijvoorbeeld met het organiseren van de Startersdag in september en de verkiezing van ondernemer van het jaar, op 11 januari 2016.’’ Dat laatste is de ondernemersprijs voor de hele Goudse regio. Naast Gouda, Zuidplas, Waddinxveen en de kern Vlist dingen ook de bedrijven uit Reeuwijk mee naar de titel.