Vergroening Vroesenplein door herbestemming Weeshuis

Gouda – Begin juli heeft de klankbordgroep Weeshuis een advies uitgebracht over de inpasbaarheid van de nieuwe herbestemmingsplannen van het voormalige Weeshuiscomplex. De klankbordgroep juicht de herbestemming van het Weeshuiscomplex toe en kan zich vinden in de hoofdlijnen voor de herbestemming van het complex tot hotel en appartementen. Het college waardeert het gedegen advies van de klankbordgroep. Het advies sluit in hoge mate aan op de door het college zelf geformuleerde uitgangspunten en ambities. De klankbordgroep heeft onder andere advies gegeven over vergroening van het Vroesenplein en parkeren. De adviezen hebben op onderdelen geleid tot wijzigingen in en verbetering van de plannen.

Groen

Het college zal gelet op het advies van de klankbordgroep de uitwerking van een verfraaiing en vergroening van het Vroesenplein ter hand nemen. Het college sluit aan bij de oproep aan de ontwikkelaar om de woonhof, het voormalige schoolplein van de Klaas de Vriesschool, te vergroenen. De oproep van de klankbordgroep om te kijken naar een integrale benadering en aanpak van het openbaar gebied in de directe omgeving (Vroesentuin en –plein en het Raoul Wallenbergplantsoen) sluit aan bij de wensen en ambities van het coalitieakkoord 2018-2022 om de komende periode te beginnen met het verbeteren van de kwaliteit van het bestaande groen.

Parkeren

Een belangrijk punt van aandacht is het parkeren rond het Weeshuiscomplex. Het college kan zich vinden in de intenties van het parkeeradvies van de klankbordgroep. Uitgangspunt is dat de gasten van het hotel parkeren op Klein Amerika. Ten behoeve van het hotel kiest het college voor de aanleg van 3 specifieke ‘vallet’-parkeerplekken op het Vroesenplein (parkeertijd max twee uur). Aan de Groeneweg komt een strook met 3 plekken voor laden en lossen binnen een venstertijd.

Advertisements

Voor de appartementen die ook onderdeel uitmaken van het plan, wordt een opstelpunt voor 4 elektrische auto’s voor carsharing gerealiseerd aan de Koepoort. Deze auto’s kunnen ook door de buurt worden gebruikt. Voor kortstondig laden en lossen voor buurtbewoners wordt één plek aangelegd aan het Vroesenplein. De huidige invalidenparkeerplek zal gehandhaafd blijven. Ook ontstaat er ruimte voor het stallen van fietsen.

Mede doordat de ambitie is om ook het Vroesenplein een impuls te geven door dit verder te vergroenen zal het aantal parkeerplaatsen met 17 plaatsen afnemen. Ter compensatie krijgen 50 huishoudens een gratis uitbreiding van hun parkeervergunning waarmee ze ook op Klein Amerika kunnen parkeren.

De precieze uitwerking van de uiteindelijke situatie maakt onderdeel uit van de afronding van de definitieve planvorming.

Klankbordgroep

Omdat het voormalige Weeshuiscomplex een belangrijk en beeldbepalend onderdeel van de historische Goudse binnenstad is, is een klankbordgroep gelegenheid geboden om mee te praten over de verdere uitwerking van de plannen. Veel organisaties voelen zich immers betrokken bij het complex en willen meedenken over de toekomst daarvan. Dit geldt ook voor (direct) omwonenden. De bij deze groepen aanwezige kennis over de stad is op die wijze goed benut en ingebracht. De klankbordgroep is gevraagd om advies uit te brengen over een aantal onderwerpen zoals inpassing van het verkeer en parkeren, groen/effecten op de ontwikkeling van het Raoul Wallenbergplantsoen en aanpassingen aan het complex in relatie tot de cultuurhistorische waarden. De klankbordgroep heeft tijdens zes bijeenkomsten onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, de onderwerpen behandeld.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android
04-10-2018 09:27