Stijging van 6,6% in voorstel gemeentebelastingen in 2015

Het college van Ben W van Gouda heeft een voorstel naar de gemeenteraad gestuurd voor de
vaststelling van de gemeentelijke belastingen 2015. Onderstaand een samenvatting van een aantal
belangrijke posten.

Parkeren
Vanwege achterblijvende parkeerinkomsten worden de uurtarieven voor parkeren verhoogd. Op
parkeerterreinen Klein Amerika en Schouwburgplein:van € 1,50 naar € 1,71. Het dagtarief blijft ongewijzigd:
8 euro per dag. Voor Parkeerterrein Vossenburchkade wordt het uur- en dagtarief gelijkgetrokken met de
andere parkeerterreinen. Voor straatparkeren buiten de binnenstad op betaald parkeerplaatsen en in
parkeermetervakken van € 1,60 naar € 1,80. Het uurtarief voor parkeren in de binnenstad blijft ongewijzigd.
De dagkaart ook met € 15. De bezoekerskaart bewoners gaat van € 0,95 naar € 1,00 per uur.

Hondenbelasting
Verhoogd met inflatiepercentage:voor de eerste hond € 102 (was € 100,80), voor elke volgende hond € 126
(was € 124,20).

Advertisements

Reinigingsheffingen
Hiervoor gelden kostendekkende tarieven, op basis van actuele berekeningen moeten de tarieven met 3%
omhoog.
Meerpersoonshuishouden € 333,60 (was € 324,00).
Eenpersoonshuishouden € 266,88 (€ 259,20).

Onroerende-zaakbelastingen
Zoals gebruikelijk wordt bij de tariefsvaststelling van de OZB rekening gehouden met enerzijds de
waardeontwikkeling van de onroerende zaken en anderzijds met een geraamde meeropbrengst OZB in 2015
van 1,25% (inflatiepercentage) zoals opgenomen in de begroting.
Eigendom woning 0,1593% (was 0,1511%)
Gebruik niet-woning 0,2214% (0,2117%)
Eigendom niet-woning 0,2777% (0,2655%)

Rioolheffing
Aan de gemeenteraad is het Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 voorgelegd ter besluitvorming. Het blijkt
dat de huidige financiering van een goed werkend rioolstelsel op termijn onbetaalbaar wordt omdat steeds
meer nieuwe leningen nodig zijn. Daarom wordt voorgesteld de rioolheffing in 4 stappen te laten toegroeien
naar een verdubbeling in 2018 ten opzichte van 2014. Hierdoor kunnen de rioolkosten jaarlijks betaald worden
uit de inkomsten. Uiteindelijk wordt het daardoor goedkoper dan doorgaan met het steeds bijlenen. De
eigenarenheffing gaat als onderdeel van dit plan de eerstkomende 4 jaar veel sterker stijgen (circa 33%
exclusief inflatie) dan de gebruikersheffing (stijging van circa 7% exclusief inflatie).
Op basis van dit plan worden voor 2015 de volgende tarieven voorgesteld:
Rioolheffing gebruik tot en met 400m3 : € 176,40 (2014: € 165,00)
Rioolheffing eigendom : € 133,50 (2014: € 100,50)

Verhoging totaal in 2015
De woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in 2015 Gaan voor een koophuis met 6,6% omhoog (totaal €921,95) en een huurhuis met 4,3%(totaal €510). Dit is gebaseerd op een woning met een WOZ-waarde van € 182.000 (2014) en € 174.775 (2015).