Participatietraject de nieuwe Zuidplaspolder van start

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen concept- ontwikkelingsvisie ‘verrijken, verdiepen en versterken’

Vanaf maandag 22 juli kunnen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties de concept-ontwikkelingsvisie Zuidplaspolder verrijken, verdiepen en versterken. Op de website www.denieuwezuidplaspolder.nl kan meer informatie worden gevonden over de visie en kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de participatiesessies in september en oktober. Het college stuurt de concept-ontwikkelingsvisie ook voor een formele reactie naar de samenwerkingspartners, die zijn verenigd in de Grondbank.

Participatie centraal in het najaar
Op donderdag 12 en 19 september zullen participatiesessies plaatsvinden in Op Moer in Moerkapelle en Swanla in Zevenhuizen. Ook kan een slotconferentie worden bijgewoond op donderdag 3 oktober in Swanla in Zevenhuizen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via www.denieuwezuidplaspolder.nl. De gemeente verzamelt alle reacties die in het participatietraject naar voren komen, waarna een definitieve ontwikkelingsvisie en ontwikkelingsstrategie worden opgesteld. Naar verwachting legt het college deze documenten eind 2019 voor aan de gemeenteraad.

Advertisements

Programma participatiesessies en slotconferentie
Donderdag 12 september
18.00 – 22.00 uur
Dorpshuis Op Moer, Raadhuisstraat 40, Moerkapelle

Donderdag 19 september
18.00 – 22.00 uur
Dorpshuis Swanla, Burgemeester Klinkhamerweg 60, Zevenhuizen

Donderdag 3 oktober
19.30 – 22.00 uur
Slotconferentie
Dorpshuis Swanla, Burgemeester Klinkhamerweg 60, Zevenhuizen

Inhoud concept-ontwikkelingsvisie
In de concept-ontwikkelingsvisie staan de volgende hoofdthema’s centraal: ‘Identiteit en woonmilieus’, ‘Landschap’, ‘Duurzaamheid’, ‘Werkgelegenheid’, ‘Voorzieningen’ en ‘Bereikbaarheid’. Als basis zet de gemeente Zuidplas in op 5.000 woningen in en aan de dorpen. Dit wordt aangevuld met een startomvang van 4.000 woningen met een dorps woonmilieu in de noordoostelijke hoek van de Zuidplaspolder, te realiseren tot 2030. Het streven van Zuidplas is om deze ontwikkeling zo in te vullen, dat er daarna kan worden doorontwikkeld. Op die startlocatie gaat de voorkeur uit naar een afwisselend woningbouwprogramma, met als ambitie 30 procent sociale woningbouw en 70 procent marktwoningen. Het gebied moet gemakkelijk bereikbaar zijn met de auto, het openbaar vervoer en langzaam verkeer.

Behoud van het dorpse karakter van Zuidplas
Met de concept-ontwikkelingsvisie waarborgt het college het dorpse, groene karakter van Zuidplas. Zo gaat het document uit van de inrichting van een groen-blauwe structuur, die ruim 20 procent van het ontwikkelgebied beslaat. Wethouder Jan Hordijk: “Deze concept-ontwikkelingsvisie voldoet enerzijds aan de enorme woningbehoefte, maar blijft anderzijds trouw aan onze belangrijkste bestuurlijke wens: het behoud en versterken van het huidige dorpse karakter van Zuidplas. Het document is rijp genoeg om voor te leggen aan inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bestuurlijke partners. Ik ben dan ook benieuwd naar alle reacties en aanvullingen. Op dit moment is het nog steeds een verhaal op hoofdlijnen, géén gedetailleerde of uitgewerkte strategie.”

23-07-2019 10:41