Oppositie partijen reageren op zorg Gouda Onderneemt!

Gisteren plaatste Gouda Onderneemt in deGouda een pagina grote oproep aan de Goudse politiek om het goede te behouden en zo snel mogelijk weer orde op zaken te stellen. Dit naar aanleiding van het naar huis sturen van het voltallige college afgelopen maandag in de Goudse gemeenteraad.

De voormalige oppositie partijen, VVD, CU, CDA, SP, SGP, G50+, PvdD GBG, hebben vandaag op deze oproep gereageerd middels een openbare brief. Hierin schrijven de partijen dat er in hun ogen geen andere mogelijkheid meer voorhanden was. daarnaast gaat men uit van een spoedige oplossing van de ontstane situatie.

Onderstaand de brief.

Advertisements

Gouda, 8 juli 2016

Aan: Gouda Onderneemt en VNO-NCW Rijn Gouwe

Geachte Nico Voogt en Michiel Bunnik,

Veel dank voor uw brief aan de leden van de gemeenteraad waarin u uw teleurstelling uitspreekt over de ontstane politieke situatie in Gouda.

Wij delen uw oproep om zo snel mogelijk te komen tot de vorming van een nieuw college waarmee u als ondernemers zich kunt blijven inzetten voor een vitale stad, vernieuwende en duurzame economie en voldoende werkgelegenheid. Ook hebben wij uiteraard oog voor de aansprekende resultaten die u terecht noemt in uw brief.

Als raadsleden hebben wij allemaal onze afweging moeten maken over de vraag wat de recente politieke gebeurtenissen van de afgelopen dagen betekenen voor de verhoudingen in de gemeenteraad als het gaat om samenwerking en het vinden van een oplossing om ook de komende twee jaar met perspectief te werken aan een sterk Gouda.

Onze conclusie is dat voor een gezonde, perspectiefvolle en langdurige voortzetting van het stadsbestuur er in voldoende mate sprake moet zijn van onderling vertrouwen binnen een meerderheidscoalitie.

Vertrouwen tussen coalitiepartijen om elkaar de ruimte te geven en een werkwijze te hanteren waarin vooral ook samenwerking met de Gouwenaar centraal staat. U heeft daarmee goede ervaringen opgedaan en dat juichen wij toe. Wij hebben echter ook ervaren dat dit niet voor de hele stad en voor alle dossiers zo is geweest de afgelopen jaren. Daarom is het van belang om stappen te zetten om elkaar in voldoende mate te kunnen vinden naar de toekomst toe. Als ondernemer weet u hoe belangrijk de voorwaarde van een goede vertrouwensbasis is om goed te kunnen functioneren.

Helaas constateerden wij in het debat wantrouwen en onvoldoende antwoord op de vraag hoe in een nieuwe situatie weer gebouwd zou kunnen worden aan dat onderling vertrouwen zodat ook daadwerkelijke samenwerking tot stand komt.

De achtergebleven coalitiepartijen hebben via een gespreksnotitie een aanzet gegeven voor de discussie en een drietal opties geschetst. Ofwel een scenario waarin een minderheidscoalitie bij elk plan een meerderheid zou moeten organiseren in de raad. Ofwel een scenario waarbij onder leiding van een verkenner één of enkele partijen zouden toetreden tot de achtergebleven coalitie om tot een meerderheid te komen. Er kwamen naar onze mening onvoldoende vertrouwenwekkende antwoorden om tot deze varianten te komen. Dat betekende dat het scenario zoals de achtergebleven coalitiepartijen dat ook schetsten als mogelijkheid, te weten nieuwe coalitieonderhandelingen, voor ons de enig overgebleven optie werd.

In dat licht begrijpen wij heel goed de urgentie dat deze nieuwe coalitieonderhandelingen nu snel ter hand moeten worden genomen en de ‘blik nu door iedereen op vooruit’ moet worden gezet. Door alle partijen in de raad. Wij voelen ook verantwoordelijkheid om ons daar in het bijzonder voor in te spannen en daarin onze bijdrage te leveren.

In die zin vinden wij het belangrijk dat er nu snel een verkenner komt die boven de partijen staat en het proces van vorming van een nieuw college begeleidt. De burgemeester heeft daartoe al stappen gezet. Dit ten dienste van een stadsbestuur dat – zoals u terecht stelt – door een daadkrachtige, open en op samenwerking gerichte houding werkt in het belang van de stad én regio. Een stadsbestuur ook, dat kan rekenen op een gedegen meerderheidscoalitie.

Wij hopen u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd over onze afwegingen. U mag en kan er op vertrouwen dat onderstaande partijen er alles aan zullen doen, dat er weer zo snel mogelijk een volledig stadsbestuur kan aantreden voor ons mooie Gouda.

Uiteraard zijn wij altijd bereid tot een nader gesprek.

Met vriendelijke groet,

ChristenUnie, Theo Krins

VVD, Ronald Verkuijl

CDA, Huibert van Rossum

SP, Lenny Roelofs

SGP, Arjan Versteeg

Gouda’s 50+ partij, Ed de Lange

Partij voor de Dieren, Corina Kermans

Gemeente Belangen Gouda, Jan de Koning