Kamervragen over PvdA-betrokkenheid bij megamoskee

De partij Voor Nederland (opgericht door 2 ex-PVV-ers) heeft vragen gestuurd aan de minister van Binnenlandse Zaken over de mogelijke verwevenheid van de PvdA met de megamoskee in Gouda.
Onderstaand de exacte tekst zoals op hun website te lezen valt.

1. Bent u bekend met het bericht ‘PvdA nauw verweven met megamoskee’*?

2. Hoe oordeelt u over het gegeven dat de PvdA-woordvoerder op het dossier over de megamoskee aanwezig is bij een fondswervingsbijeenkomst voor de betreffende moskee, en op de foto gaat met de radicale prediker en fondswerver Tarik Ibn Ali?

Advertisements

3. Deelt u onze zorgen dat het betreffende PvdA-raadslid inmiddels ook directeur is geworden van een islamitische basisschool, die de sollicitatieprocedure (deels) liet verlopen via een persoon die ook de officiële woordvoerder is van de megamoskee El-Wahda?

4. Ziet u hier ook, in navolging van onze fractie, op z’n minst de schijn van belangenverstrengeling? Graag een aparte toelichting op de situaties beschreven in vragen 2 en 3.

5. Klopt het verder dat er nog een ander PvdA-raadslid verweven blijkt te zijn met de megamoskee, doordat haar broer in het bestuur zit? Zo ja, wat is uw oordeel hierover?

6. In hoeverre bent u bekend met het Bing-rapport dat is opgesteld nav de betrokkenheid van PvdA-politici bij de illegale moskee-internaten in Rotterdam?

7. Bent u bereid aan te dringen bij het stadsbestuur van Gouda om een vergelijkbaar onderzoek te laten instellen naar de verwevenheid van PvdA-politici bij megamoskee El-Wahda? Zo neen, waarom niet?