Is de woningnood in Gouda nog wel beheersbaar?

Gouda – De woningnood in Gouda is hoog maar heeft de gemeente wel inzicht in de behoefte aan woonruimte per bevolkingsgroep? En zo ja, kan de wethouder dan sturing geven aan nieuwbouw om in de juiste behoefte te voorzien? Dit is de samenvatting van onze vragen aan wethouder Tetteroo, van wie we weten dat hij zich voor honderd procent inzet voor de woningbouw in Gouda. Maar kan hij ook invloed uitoefenen op wat er gebouwd wordt en dus voor wie?

De cijfers zijn zorgwekkend Cijfermatige gegevens over woningzoekenden versus de samenstelling van de nieuwbouw zijn er niet echt. Maar eerst een regionaal beeld van de woningsituatie, in dit geval in Oost-Zuid-Holland, met daarin o.a. Alphen a/d Rijn en Gouda. In het derde kwartaal van dit jaar steeg de gemiddelde verkoopprijs t.o.v. een jaar eerder met 20,3%. Het percentage verkochte woningen lag 26,2% lager en het aanbod van woningen nam met maar liefst 43,8% af. Mede als gevolg hiervan steeg het percentage tussen de vraag- en de uiteindelijke verkoopprijs met 9,2%. De markt lijkt bijna tot stilstand te komen en dus is de roep om nieuwe woningen veranderd in een schreeuw.

Wat voor sturingsmiddelen heeft de gemeente? De gemeente tracht te reguleren via de eigen Woonvisie, de Huisvestingsverordening, de Leegstandsverordening, de verordening middenhuur, de diverse bestemmingsplannen, het grondbeleid en contractuele afspraken met projectontwikkelaars. Met deze eerste woorden van de woordvoerder van de wethouder weten we gelijk hoe complex het woningbeleid in elkaar steekt. We werden daarna echter gelijk met de neus op een belangrijk feit gedrukt: “De reikwijdte van de lokale regels is beperkt”, zegt de wethouder. Veel zaken zijn namelijk wettelijk door de rijksoverheid geregeld zodat er weinig ruimte blijft om te sturen.

Advertisements

Gouda hanteert regels om betaalbaar wonen mogelijk te maken Sinds 2015 geldt de regel dat er stadsbreed 33% in de sociale huursector gebouwd moet worden en sinds 2018 is daar 10% middeldure huur aan toegevoegd. Bij projecten van 60 woningen of meer dienen deze percentages bij de ontwikkeling te worden gerespecteerd. Over “betaalbare koop” wordt nog nagedacht. Een taaie kwestie vindt Tetterro omdat voor koop niet veel sturingsruimte is. Op dit moment is de Woonzorgvisie van de gemeente in behandeling en daarbij wordt ingezet op 33% sociale huur stadsbreed en 20% voor middelduur/betaalbare koop.

De gemeente heeft wel inzicht in het aantal woningzoekende voor sociale huur Dat is niet zo vreemd want woningzoekenden staan namelijk geregistreerd. Voor de andere sectoren zijn er alleen gegevens bij makelaars maar er zijn geen algehele lijsten. Dat het bij de laatste groep om honderden personen/huishoudens gaat laat de wethouder geen twijfel over bestaan.

Terug naar de sociale huur. In 2020 stonden in Gouda ruim 6.000 actief woningzoekenden ingeschreven en het aantal is nog steeds stijgende. Van de woningzoekenden die in de gelukkige situatie verkeerden om een woning te bemachtigen, was de gemiddelde zoektijd 18 maanden. Wat de koopwoningen betreft, daarvan is het aantal transacties afgenomen en de prijs gestegen. De verkooptijd ligt op ongeveer 1 maand!

Wat zegt de Groene Hart Rekenkamer van het Gouds woningbeleid? In het recent verschenen rapport van de Rekenkamer staat in de opening: “De gemeente Gouda richt zich op grote woningmarktopgaven zoals het versneld toevoegen van voldoende nieuwbouw, op de juiste plekken en in de juiste kwaliteiten. Hierin heeft de gemeente oog voor diverse doelgroepen en heeft hierbij realistische doelstellingen voor nieuwbouw”. Uit de volgende beoordeling blijkt dat de gemeente wel op de tenen moet lopen want de Rekenkamercommissie constateert dat er twee belangrijke belemmeringen voor het behalen van de doelstelling zijn; een tekort aan ambtelijke capaciteit en een tekort aan financiële middelen om de kosten te dragen voor alle opgaven.

De Groene Hart Rekenkamer heeft ook nog aanbevelingen De eerste is: “Ga vooral door met de uitvoering van kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen. Voorts o.a.:

· Zet in op snelle bouwproductie en meer ambtelijke uitvoeringscapaciteit.
· Maak meer werk van structurele monitoring van de bestaande woningvoorraad.
· Woningbouw voor doorstroming is en blijft de kern. Daarbij moet de gemeente prioriteit blijven geven aan meer betaalbare (huur)woningen en levensloop geschikte huisvesting.

Tot slot een advies van de Rekenkamer om af te stemmen over middengebied. Gouda wordt nadrukkelijk aanbevolen om met de gemeente Zuidplas in gesprek te gaan over de Zuidplaspolder. Daar worden 8.000 woningen gepland wat grote gevolgen zal hebben voor de regio en die de haalbaarheid van projectontwikkeling in Gouda negatief kan beïnvloeden.

08-10-2021 16:15