Goudse politiek bereikt coalitieakkoord

Gouda – De onderhandelaars van D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks hebben vrijdag een akkoord bereikt voor het vormen van een nieuw stadsbestuur. Er liggen afspraken over de te realiseren beleidsambities, de financiële doorvertaling daarvan, en de onderwerpen die in aankomende periode nader uitgewerkt zullen worden tot raadsprogramma’s. Ook is er overeenstemming over de wethouderskandidaten en -portefeuilles.

Woordvoerder Thierry van Vugt: “Iedereen is blij dat er een gedegen akkoord ligt, met enerzijds ruimte voor investeringen in de belangrijke opgaven waar Gouda voor staat, maar anderzijds ook een prudent financieel beleid. Afgelopen weken is een zorgvuldig proces doorlopen, welk we nu met tevredenheid afsluiten. De partijen hebben elkaar gevonden op een samenhangend maatregelenpakket, waarmee het beoogde college met nieuwe energie aan de slag kan.”

“De nieuwe coalitie laat qua bestuursstijl ruimte voor maatschappelijk initiatief. Waar nodig pakt de gemeente stevig de regie. We investeren in de samenwerking met de raad, bijvoorbeeld door stevige betrokkenheid bij de beleidsvorming rond klimaat, energie, Gouda750 en omgevingsbeleid. We zijn Chris Kalden dankbaar, die ons afgelopen weken onvermoeibaar heeft bijgestaan in het proces, en een belangrijke bijdrage heeft geleverd in het tot stand brengen van dit akkoord.”

Advertisements

Op woensdag 6 juni wordt het coalitieakkoord ondertekend en gepubliceerd. De bedoeling is om het akkoord op 13 juni in de raad te bespreken. De installatie van de nieuwe wethouders vindt plaats op donderdag 14 juni. Aankomende dagen volgt er nog een bestuurlijke reactie door de burgemeester, zullen de onderhandelaars het akkoord bespreken met hun achterban en vindt het gebruikelijke integriteitsonderzoek van de wethouderskandidaten plaats.

De Goudse coalitieonderhandelingen vonden afgelopen periode plaats onder regie van D66 en ChristenUnie. Zij besloten om samen de formatie te trekken gezien de verkiezingsuitslag van 21 maart, waarna vijf partijen vier zetels behaalden. Op 11 april adviseerden informateurs Alexander Rinnooy Kan en Heleen van den Berg om coalitieonderhandelingen te starten met D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks, maar daarnaast aandacht te besteden aan raadsbrede samenwerking. Voor dat laatste werd de basis gelegd via een inventarisatie van thema’s die zich lenen voor raadsbrede samenwerking. Oud-griffier Marianne Lint leverde hierover, na gesprekken met de twaalf raadsfracties, 16 mei een advies op.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda app voor iOS en Android
04-06-2018 09:34