De Waterschapsverkiezingen: Wat is er te kiezen?

Gouda – Misschien houdt u van een zondagse fietstocht door de polders, gaat uw kind op zomermiddagen graag zwemmen in de Reeuwijkse Plassen of woont u in het stadscentrum? Dan hebt u meer met het Waterschap de maken dan u zich misschien realiseert. Aanstaande woensdag kunt u stemmen op een van de kandidaten van 9 partijen, voor een plekje in de 30 koppige Hoogheemraad van Rijnland.

Wij vroegen kandidaten van de zeven grootste partijen wat hun politieke standpunt is op de onderwerpen: dijken, waterpeil en oppervlakte- en zwemwater. Daarvoor hebben wij zoveel mogelijk de Goudse kandidaten benaderd. Een van de vragen was wat hun grootste politieke wens is in relatie tot het waterschapbeheer.

De taken en meningsverschillen
Sommige waterschapstaken, zoals baggeren en veilige dijken zijn vooral technisch van aard. Iedereen wil immers droge voeten houden. Vooral in de manier waarop dijken veilig(er) worden gemaakt en op het vlak van natuur en recreatie verschillen partijen van mening.

Advertisements

Grotere meningsverschillen zijn te beluisteren bij de waterpeilen. Voor de veeteelt is een laag peil noodzakelijk, maar hierdoor oxideert het veen, om vervolgens verder te zakken; iets waar sommige partijen voor terugschrikken. Ook het waterpeil in het Goudse centrum is voor de partijen een grote zorg, maar vooral een gezamenlijk doel; geen rottende houten palen onder de huizen en droge voeten houden.

De waterkwaliteit leert dat het water in onze sloten, vijvers en plassen nog lang niet overal schoon genoeg is. Door de overstort van riolering en vervuiling door bedrijven en burgers. Voor de gehele opgave is veel geld nodig, wat het tot een politieke keuze maakt. Hier vindt u de standpunten van de verkiesbare partijen op dijken, waterpeil en oppervlakte- en zwemwater terug.


• VVD (Ineke van Steensel)
Dijken:Veilige dijken, meer in overleg met omwonenden
Waterpeil: Waterpeil in het buitengebied niet altijd lager voor landbouw, maatwerk leveren.
Oppervlakte/zwem- Water: Moet schoon genoeg zijn, bestrijden blauwalg
Politieke wens: Moet schoon genoeg zijn, bestrijden blauwalg


• CDA (M. Kastelein)
Dijken:
Alle dijken in Rijnland naar nieuwe veiligheidsnormen
Waterpeil: Veehouderij mogelijk houden met verlaagd waterpeil
Oppervlakte/zwem- Water: Controle zwemplekken, bestrijden blauwalg
Politieke wens: Burgers/bedrijven betrekken, betaalbaar, maatschappelijke initiatieven steunen


• Water Natuurlijk (R.E. Noorduyn)

Dijken: Veilige dijken
Waterpeil: Hogere peilen in het buitengebied voor minder bodemzakking en Co2 uitstoot veen
Oppervlakte/zwem- Water: Waterkwaliteit eindelijk op orde, minder ‘nutriënten’ uit mest
Politieke wens: Hogere waterpeilen, meer natuurlijk water door natuurlijker agrarisch gebruik


• PvdA (J.C.H.Haan 

Dijken: In Gouda zijn de dijken nu op hoogte en veilig.
Waterpeil: Belangrijk aandachtsveld. Gouda heeft gevoelig watersysteem. Waterschap moet vooral onderzoek doen en kennisbijdrage leveren
Oppervlakte/zwem-Water: De kwaliteit in het Goudse waterwegen is niet verkeerd. Aan Gouda om vooral restvuil te verwijderen
Politieke wens: Stappen maken naar duurzaamheid en groene energie gebruiken bij waterzuivering


• AWP-niet politiek deskundig (J.W. Eelkman-Rooda)
Dijken:
Versterking van de Mallegatsluis tot Pijnacker Hordijk gemaal. Participatie bewoners en tevens denken ook daar een Struinpad denken
Waterpeil: Nauwe samenwerking tussen Gouda en Hoog-
Heemraadschap. Meer plekken voor wateropvang.
Oppervlakte/zwem-Water: Waterkwaliteit is zaak voor gemeente en Hoogheemraadschap. Overstort van het riool bij plensbuien is zaak van Gouda
Politieke wens: Aandacht voor schuldpositie van Hoogheemraadschap. Moet van 300% van de begroting naar 200%


• Partij voor de Dieren (B. Lubbers)

Dijken: Zijn van levensbelang. Minder harde keringen en meer aflopende taluds met ruimte voor biodiversiteit
Waterpeil: Veenweidegebieden niet meer verlagen. Daardoor minder moerasgras, dat ook in de stad doordringt
Oppervlakte/zwem-Water: Door onderlinge samenwerking water versneld verder laten verbeteren
Politieke wens: Meer voorlichting door waterschappen bij de burgers, zodat men inzicht krijg wat gedaan wordt en waaraan burgers een bijdrage kunnen leveren


• Christen Unie-SGP (A.H.E. Versteeg)

Dijken: Dijken dienen ons te beschermen. Goede conditie is een noodzaak en waar nodig zwaar verkeer een alternatief bieden. Uiteraard in goed overleg
Waterpeil: Uitdagend vraagstuk. Gaand onderzoek door experts van groot belang. Samenwerking waterschappen en gemeenten noodzakelijk
Oppervlakte/zwem-Water: Een taak voor alle partijen om vervuiling en lozingen tegen te gaan. Oppervlaktewater en zwemwater moeten schoon zijn. Opruimen vooral ook taak van de burger
Politieke wens: Landschap en Gouda verantwoord overdragen aan onze kinderen. We hebben allemaal de opdracht van God gekregen om de aarde te bebouwen en te bewaren.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

17-03-2019 12:20