De kracht van Goudse Sportverenigingen

Gouda – Verantwoordelijk, realistisch en toekomstgericht. Volop activiteiten ontplooien, zowel voor eigen leden als haar omgeving. Sportiviteit voorop én het vervullen van een maatschappelijke rol. Al deze elementen maakt een Goudse sportvereniging een vitale vereniging, zo staat beschreven in de sportnota. Maar hoe vitaal zijn onze Goudse sportverenigingen vandaag de dag eigenlijk? SPORT•GOUDA zocht het uit.

Door het afnemen van de Goudse Vitaliteitscan voor Sportverenigingen is in kaart gebracht hoe Goudse verenigingen er op dit moment voor staan. Wat is de stand van zaken na de corona pandemie? Waar liggen kansen de komende jaren? Zijn er bedreigingen? Welke doelstellingen zijn er? En welke (extra) ondersteuning is er nodig om deze doelen te halen? Al deze uitkomsten staan beschreven in de vitaliteitsscan 2022, opgesteld begin van dit jaar. Het rapport is een vervolg op de 0-meting uit 2019.

Sportwethouder Michiel Bunnik is zeer te spreken over het onderzoek: “Sportverenigingen zijn zó belangrijk voor onze stad. Voor veel Gouwenaars vormen ze hun lust en hun leven. Ik vind het heel belangrijk om goed op de hoogte te zijn van wat er speelt binnen verenigingen en ben daarom blij dat de Vitaliteitscan weer is uitgevoerd. Goed ook om te lezen dat de gemeentelijke financiële steun de verenigingen in coronatijd geholpen heeft.”

Advertisements

Hoofdconclusies vitaliteitsscan
In totaal hebben 33 Goudse sportaanbieders, met in totaal rond de 10.000 spelende leden, 1.500 niet spelende leden en 250 donateurs, de vitaliteitscan ingevuld. Een respons van in totaal 55%. Extra ten opzichte van de voorgaande scan, zijn de vragen gerelateerd aan de corona pandemie. Na verwerking van alle data zijn er drie hoofdconclusies te trekken:

1. Tijdens de coronapandemie is het ledenaantal bij het overgrote deel van de verenigingen niet gedaald en zagen meerdere (buiten)sporten zelfs een stijging. Vrijwilligers en kader bleken ‘extra’ moeilijk te binden en behouden. Het merendeel van de verenigingen geeft aan dat de coronacrisis invloed heeft op de financiële situatie. Echter is voldoende (financiële)steun ervaren om het hoofd boven water te houden.

2. Verenigingen hebben de ‘basis’ op orde. Er zijn vrijwel geen verenigingen met grote financiële zorgen. Wel zijn er een aantal overkoepelende uitdagingen te benoemen. Deze liggen vooral op beleidsniveau, het versterken van de bestuurlijke kracht, het structureel werven en behouden van voldoende vrijwilligers & kader, het optimaliseren van de accommodaties en het verhogen van de inkomsten.

3. De uitdagingen voor verenigingen om ‘open en ondernemende’ doelstellingen te formuleren en na te leven zijn een stuk groter. Er is een aantal verenigingen,

vooral met een hoge organisatiegraad, die hierin succesvol is. Het is niet altijd duidelijk voor verenigingen waar de meerwaarde ligt om actief te zijn in het sociaal maatschappelijk domein. Vraaggericht benaderen kan hierbij het verschil maken.

Uitgangspunt voor verenigingsondersteuning
De bevindingen en conclusies van de scan helpt SPORT•GOUDA de sportverenigingen beter en gerichter te kunnen ondersteunen. De uitkomsten zijn direct vertaald naar de uitgangspunten voor de verenigingsondersteuning 2022. Samen met de gemeente en het maatschappelijk middenveld gaat SPORT•GOUDA als regievoerder de verenigingen ondersteunen nog vitaler te worden. Daarnaast worden verenigingen nog meer gestimuleerd en uitgedaagd om ‘open en ondernemend’ te worden.

Met de verenigingen die dit hebben aangegeven worden individuele gesprekken gehouden waarbij de antwoorden van de scan besproken worden. Uiteraard met als doel tot concrete acties te komen. Op deze manier wordt er ondersteuning op maat geboden.

22-04-2022 07:25