Binnenstad Gouda zakt, Gemeente gaat samen met partners zoeken naar een oplossing

De oude binnenstad van Gouda blijft jaarlijks zakken door de inklinkende zachte veenbodem. Omdat de meeste historische woningen en gebouwen uit de 16de tot de 20ste eeuw niet gefundeerd zijn en dus meezakken, is het waterpeil in de afgelopen eeuwen al een halve meter verlaagd. Het verder verlagen geeft risico’s voor schade aan panden die wel gefundeerd zijn. Daarom slaat een aantal partijen en kennisinstituten de handen ineen om oplossingrichtingen te verkennen die mogelijk ook voor andere historische binnensteden bruikbaar zijn.

De uitdaging waar Gouda voor staat is niet uniek. Meer historische steden in laag Nederland hebben hiermee te maken. Het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering heeft Gouda daarom uitgedaagd om partners te zoeken voor deze opgave.
Door het onderteken van de ‘Intentieovereenkomst historische binnenstad Gouda’ slaan de volgende partijen de handen ineen: gemeente Gouda, Hoogheemraadschap van Rijnland, Deltares, Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving, Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek en de Technische Universiteit Delft. Daarnaast hebben de volgende partijen hun medewerking toegezegd: Platform Slappe Bodem, Stichting Rioned en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer.

Achtergrond
De Goudse binnenstad heeft een eigen waterpeil (de stadsboezem). In de afgelopen eeuwen is het waterpeil in de grachten van de stad verlaagd om te voorkomen dat straten en huizen onder water zouden komen te staan. De lagere delen van de stad hebben op termijn mogelijk opnieuw een peilverlaging nodig. Het probleem in nu nog niet acuut maar over 30 à 40 jaar wel.
Het waterbeheer is zeker op lange termijn niet met de conventionele maatregelen en de traditionele rol en taakverdeling op te lossen. Het peilbeheer kan niet los van andere maatregelen worden gezien en een combinatie van maatregelen is nodig. Waarbij ook nagedacht wordt over zaken als het afvoeren van regenwater, het aanleggen van infiltratieleidingen om dit water waar nodig vast te houden, maar ook aanpassingen aan wegen en woningen en het toepassen van nieuwe technieken ter ondersteuning van funderingen of beperken van wateroverlast. Een dergelijke aanpak vergt samenwerking van overheden, maar ook van kennisinstituten, bedrijfsleven en huiseigenaren.

Advertisements

Aanpak
Kern van de overeenkomst is dat partijen samen de technische oplossingsrichtingen van een toekomstbestendige binnenstad van Gouda uitwerken; o.a. een inventarisatie van de beschikbaarheid van kennis en informatie, een eerste verkenning naar oorzaken en oplossingen en de procesaanpak. In een vervolg wordt gesproken met bewoners, gebruikers en mensen die kennis willen en kunnen inbrengen. Het doel is om deze twee sporen vervolgens bij elkaar te brengen.

Ondertekening
Tijdens een bijeenkomst op 9 oktober die wordt georganiseerd vanuit het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering; ondertekenen vertegenwoordigers van de verschillende partijen de overeenkomst Historische Binnenstad Gouda. Wethouder Niezen zal namens de gemeente Gouda ondertekenen.